IACAPAP inviterer til den 23. verdenskongressen i Praha fra 23. til 27. juli 2018.

Les mer på nettsiden:

 

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse­- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører.
De tre første pakkeforløpene var på høring frem til 1. oktober:
  1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  2. Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, voksne
  3. Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, barn og unge
 
I tillegg var enkelte områder innen somatisk helse og levevaner på høring samtidig. 
 
De neste fem pakkeforløpene sendes nå ut på høring, sammen med flere anbefalinger om hvordan somatisk helse og levevaner kan ivaretas (ikke et eget pakkeforløp):
 
   1. Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
   2. Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
   3. Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser, barn, unge og voksne
   4. Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser, barn og unge
   5. Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD), barn, unge og voksne 
Pakkeforløpene sendes ut for implementering september 2018.
 
 
Høringsfrist: 1. april 2018.

Å stå i stormen

Velkommen til lederkonferanse i Sandnes!

På høstens samling har vi prioritert å gi ledelsesarbeidet i de vanskelige sakene stor plass. Som ledere skal vi håndtere dette på alle nivå i organisasjonen, både i forhold til ansatte, media og pårørende.
Vi har invitert Terje Mesel. Han er professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup).
Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt – fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet» (2017)

Dag 1: Tirsdag 23. oktober

Generalforsamling: «Innkalling til generalforsamling« og «Protokoll»

Kort gjennomgang av noen av årets saker, rapport fra utvalgene, regnskap og budsjett.

 

 

 

«1987 – 2018 – 30 år med eget forum. Kontorforums historie, betydning og muligheter» v/Siri Jensen, rådgiver RBUP Øst og Sør.

Historien om kontorforum er en historie i samme lest som N-BUP historien. Det begynner i det små. En liten gruppe mennesker som møtes og arbeider, løfter fram ideer, kunnskap, spørsmål og våger nytenkning med en slik kraft at det skapes et vekstsentrum. Historien er skrevet av Siri Jensen, kontorfaglig ansatt i BUP, på Nic Waals Institutt fra 1993 til 2017, og aktiv deltaker deltaker på Kontorforum fra begynnelsen av 2000-tallet og som deltaker i kontorgruppa fra 2005 til 2014. God lesning! Link til Hefte

«Nytt fra Helsedepartement» v/Thor Rogan

 

«Nytt fra Helsedirektorat» v/ Torunn Janbu og Jin Øvreeide

Hilsner fra:

RHF v/Sigrid Aas

KS v/Kari Skullerud Ugland, prosjektleder «God samhandling barn og unge»

«Status RKBU/RBUP høsten 2018» v/Odd Sverre Westbye

 

«Leders kvarter» v/Anne-Stine Meltzer, styreleder

 

 

 

Dag 2: Onsdag 24. oktober:

«En ukjent vei» v/Judith Reinvik, styremedlem i LEVE
«Erkjennelse og ansvar» v/enhetsleder/psykologspesialist Gunnar Oland Åsen, Akutt ambulant enhet, Sørlandet sykehus HF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ansvar eller skyld når noe går galt?» v/Terje Mesel

 

 

 

 

 

 

 

Vi deler våre erfaringer:


 

«Forebyggende arbeid i etterkant av suicid ved Bup» v/psykolog Øyvind Holmquist og psykolog Anna Kristine Garås.

«Nytt institusjonstilbud: BUP og barnevern» v/overlege Kristin Alise Jakobsen.

«Tverretatlig samhandling i hastesaker» v/Siri Larsen.

«Det er ikke deg jeg er sint på» v/Vilde Adolfsen, Landsforeningen for barnevernsbarn.

«Barn som blir hørt, lærer at det nytter å si fra».
«Dere må spørre: Hva gjør vondt nå, og hvordan kan vi fikse det?»
«Informasjonen er ikke gitt før den er forstått»
«Tro på at vi har noe å bidra med»

Bud for medvirkning:
1) Snakk med meg, ikke til meg.
2) Sørg for at jeg forstår.
3) Snakk med meg i alle faser.
4) Still meg spørsmål.

 

 

«Inntak ute i bydel» v/seksjonsleder Anne-Siri Øien.

Dag 3: Torsdag 25. oktober

 

 

 

 

 

 

 

«Orientering om nasjonalt klinisk SSA nettverk/ kompetanseutviklingsprosjekt i BUP» v/prosjektleder/ psykologspesialist Monica Jensen ressursenheten V27/Betanien Sykehus/ BUP.
(SSA= skadelig seksuell atferd som utøves av barn/ungdom mot andre barn/ungdom). For mer informasjon om temaet: www.betanien.no/ hospitalet/bup/Pages/ressursenhet-V27.aspx

Vignetter fra fagutvikling BUP Stavanger:

«Bruk av LEAN i forbedringsarbeid» v/Lilja Thorsteinsdottir, avd. sjef PBU pol og Liv Sand, poliklinikkleder

«Brukermedvirkning på sengepost» v/ Asbjørn Lindland, avd.sjef

Velkommen til vårens lederkonferanse i Trondheim 8. og 9. mai!

Praktisk info Sandnes:

Lederkonferanse i Sandnes 23. til 25. oktober 2018, på Quality Hotel Residence
Program og påmelding
Deltakeravgift: kr 1 500,-. Hotell pr døgn: kr 1 580,-. Dagpakke: kr. 545,-. Faktura sendes ut.

Velkommen!

Barn & Unge-kongressen vert arrangert i Bergen 23. – 27. april 2018. Som tidlegare vert «posterwalk» og posterkonkurranse ein del av kongressen, og på årets kongress vert dette todelt.

Tysdag 24. april vert det posterpresentasjon av forskningsprosjekt i regi av RBUP/RKBU og andre nasjonale forskningsmiljø.

Torsdag 26.april vert det presentasjon av posters om forskning og fagutvikling som skjer bl.a. i BUP-klinikkane. Her ønskjer vi å kunne presentere klinikknær forskning og fagutvikling frå heile landet. Påmeldingsfristen for fagutvikling utvides til 15. mars. Abstract (max 300 ord) må sendes på epost til Tore Hågård

Presentasjonar som vert sendt inn vert vurdert av eigne komitear for posterkonkurransane. Bedømmingskriteriane for forskningsprosjekt er strengare enn for fagutviklingsprosjekt. Alle må likevel nytte oppgitt format, presentasjonane må ha relevans for arbeid med barn og unges psykiske helse og utvikling av klinisk praksis, og dei må ikkje ha vore presentert i Noreg tidlegare.

 1. Det er oppretta ein abstraktportal for påmelding til posterkonkurransane: www.barnogungekongressen.no/program-2/posters/.

Abstracts må vere sendt inn via påmeldingsportalen innan 1. mars 2018.

Vi ber om at informasjon om posterkonkurransen vert sendt vidare til BUP-klinikkane i føretaka.

Vi håpar på mange gode bidrag som viser kva som skjer av forskning og fagutvikling i klinikkane, til inspirasjon for resten av BUP-feltet.

 

Vennleg helsing

 

Tore Hågård

Styremedlem N-BUP / seksjonsleiar Helse Førde HF

tore.hagard@helse-forde.no

 

 

Retningslinjer for posterne:

 1. Posterne skal være i standard format 80×120 cm eller 90×120 cm.
 2. De skal være skrevet på norsk, med kort engelsk sammendrag.
 3. De skal presentere pågående forskning rettet mot feltet psykisk helsevern for barn og unge eller feltet psykisk helse for barn og unge i Norge.
 4. Posterne skal ikke ha vært brukt tidligere ved nasjonale tilstelninger, men kan i løpet av de siste 12 mnd vært presentert ved en internasjonal tilstelning.

 

Bedømming:

 1. Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på følgende kriterier:
  * Vitenskapelig innhold og kvalitet.
  * Innholdets faglige relevans for fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge eller fagfeltet psykisk helse for barn og unge.
  * Presentasjonens formidlingskvalitet.
  * Alle 3 kriterier vil bli vektet like mye, dvs. 1/3 part hver.

 

Bedømmelseskomite:

 1. Komiteen oppnevnes av styret i N-BUP og består av 3 personer. En representant fra styret i N-BUP, en vitenskapelig representant og en kommunikasjonsrepresentant. Ny komite oppnevnes for hver landskonferanse. Komiteen ledes av N-BUP sin styrerepresentant. Den vitenskapelige representanten og kommunikasjonsrepresentanten oppnevnes i samarbeid med RKBU/RBUP.

 

Premie:

Det opprettes en førstepris på kr. 20.000 og en andrepris på kr. 10.000. Prisene annonseres på konferansen andre dag.

 

Rettighetstelefonen er et tilbud som er åpent tre kvelder i uken, tir-tor, fra 18.00 – 21.00. 
Tilbudet driftes av frivillige jurister og jusstudenter som besvarer innkommende telefoner på kveldstid.
Vi tar ikke imot besøk eller svarer over post eller e-post, men dette er noe vi håper på å kunne gjøre i fremtiden.
 
Åpningstidene kan også variere noe da vi er avhengige av at våre frivillige har tid.
Åpningstidene publiseres god tid i forkant på våre nettsider. 
 
Tilbudet er hovedsakelig rettet mot unge og pårørende, men vi besvarer alle telefoner.
Vi er landsdekkende og er behjelpelige innen alle kategorier. 
 
Legger ved noen nyttige lenker, samt vår informasjonsplakat.
Håper at alle avdelingene har mulighet til å skrive ut og henge opp informasjonsplakaten
 

Program: Lederkonferanse Fredrikstad

På denne samlingen har vi prioritert å gi det viktige samarbeidet mellom barnevern og psykisk helse stor plass. De siste årene har sentrale myndigheter kommet med klare føringer om styrking og formalisering av dette samarbeidet.
Vårens tema følges også opp, med fokus på pakkeforløp og implementering. Pakkeforløp utredningen er ute på høring og pakkeforløp generell behandling kommer på høring litt senere i høst.
Det store og viktige ledelsesarbeidet starter nå! Tar vi utfordringen? Selv om det skriftlige arbeidet forbedres, må lederjobben starte i sykehusene, og i den enkelte klinikk. Kommunene, private aktører og fastlegene vil sammen med oss avgjøre om vi får pasientens helsetjeneste. Hvordan kan vi som ledere forberede oss godt på dette?

Dag 1 – tirsdag 24. oktober

 

Generalforsamling: Innkalling til generalforsamling

Kort gjennomgang av noen av årets saker, rapport fra utvalgene, regnskap og budsjett.

 

 

 

 • Regjeringens helsepolitikk
 • Strategi for psykisk helse – barn og unge
 • Fra strategi til handlingsplan
 • Spørsmål: «Lykkes vi med folkehelsearbeidet kan vi halvere antall henviste barn og unge til spesialist…» Camilla Stoltenberg , feb. 2017 (sec.mem.)
 • Hva får vi igjen for å investere mer i kommunale tjenester?
 • Hva får vi igjen for å investere mer i BUP?

«Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet» v/spesialrådgiver Thor Rogan.

 

 

«All styring og forbedringsarbeid må være solid ledelselsforankret. Uten god ledelse og styring blir pasientsikkerheten tilfeldig og avhengig av hvert enkelt helsepersonell. 

Pakkeforløpene bør bli et godt ledelsesverktøy».

Nytt fra Helsedirektoratet v/avdelingsdirektør Gitte Huus.

Samdata 2016 PHBU

 

 

 

 • Tett samarbeid mellom Helsedirektoratet og Bufdir
 • Samarbeidsforum – barnevern og psykisk helse
 • Felles rundskriv om samarbeid, 2015
 • Barnevernansvarlig i psykisk helsevern for barn og unge
 • Nytt institusjonstilbud

«Samarbeid om bedre helsehjelp til barn i barnevernet» v/Wenche Dahl Elde, Helsedirektoratet, Charlotte Stokstad, Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Mette Bengtson, Bufetat region øst.

 

 

 

«Samhandlingsforløpet skal bidra til at barn og unge i barnevernet blir tidlig utredet for psykiske helseplager, slik at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med tiltak fra barnevernet, i rett omfang og til rett tid».

 

 

Samhandlingsforløp mellom psykisk helse og barnevern v/Mette Bengtson, Bufetat region øst.

 

 

 

Barn og unge kongressen 2018. Felles samlingssted for arbeid med barn og unge. Informasjon om konferansen legges ut på nettsiden: Barn og unge kongressen 2018

Vi håper på mange gode bidrag som viser hva som skjer av forskning og fagutvikling i klinikkene, til inspirasjon for resten av BUP-feltet: Poster-invitasjon.

 

Leders kvarter v/Anne-Stine Meltzer

 

 

Dag 2 – onsdag 25. oktober

«Vår oppgave er å gi trygge helsetjenester for at dere skal ha tillit i befolkningen».
«Det er ingen som vet hva som er best for meg før dere spør meg»
«At de skal høres på betyr ikke at de skal få viljen sin, men at de skal lyttes til».

«Dei forsto meg ikkje» v/Helga Arianson, Fylkesmannen i Hordaland. Gjennomgang av tjenestenes oppfølging og samarbeid rundt «Glassjenta».

 

 

 

«Er alle barnevernsbarn psyke?»
«Må man gjøre seg syk for å få hjelp?»
«Alle har en psykisk helse – også barnevernsbarna».
«Dette hadde ikke skjedd hvis ikke barnevernet rykket inn – Takk»

«Barnevernsbarna sin psykiske helse» v/Vilde Adolfsen og Rutha Kvist, Landsforeningen for barnevernsbarn.

 

 

«Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner» v/Cecilie V. Andresen og Christian Lunde-Hanssen, Åsebråten Barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, sykehuset Østfold

 

 

 

 

Hybrid mellom BUP og Barnevern. Helse og omsorgsvurderinger gjøres samtidig. Fokus på utviklingsstøtte og livskvalitet – symptomer sekundært.

«Stillasbyggerne» – hvordan lage gode helsetjenester for barn og ungdom under barneverntjenestens omsorg som «faller mellom alle stoler»? v/Heidi Tessand, Øvre Romerike BUP.

 

 

 

 

«Arbeidet med pakkeforløp, er et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og ulike fagmiljø».
Høringsutkastene ble etterlyst og gjøres tilgjengelig til 01.01.18: Høringsutkast pakkeforløp

«Pakkeforløp psykisk helse og rus» v/Jin Øvreeide, Helsedirektoratet.

 

 

 

 

 

 

«Implementering i motvind» v/Anne-Stine Meltzer.

 

 Dag 3 – torsdag 26. oktober

Kurs- og mestringssenter, åpnet august 2016. Lavterskeltilbud. Tilbud for voldsutsatte barn fra 0-18 år. Bidra til å styrke barns motstandskraft.

«Stine Sofie senteret – Et nasjonalt mestringssenter for voldsutsatte barn», presentasjon av senteret og tilbudet v/Kristin stokke, Daglig leder og Stian Tobiassen, psykolog.

www.stinesofiesenteret.no

 

Vignetter fra fagutvikling BUPA sykehuset Østfold:

 

«Psykoedukativt familiearbeid som samhandlingsintervensjon på Ungdomspsykiatrisk døgnseksjon» v/spes. miljøterapeut Marius Nybø.

 

«Barn og unge med skadelig seksuell atferd, kartlegging og behandling»v/psykologspesialist Christian Lunde- Hansen.

 

«EEG baserte metoder som supplerende biomarkører for ADHD og autisme» v/psykologspesialist/PhD Geir Øgrim.

 

 

 

ISF-utfordringer i forhold til BUP-feltet v/Eva Wensaas og Gunhild Rongstad, Direktoratet for e-helse.

«Kodingsregler i multiaksial klassifikasjon» v/Gunhild Rongstad

«Om ISF for psykisk helsevern og TSB» v/Eva Wensaas

Egen nettside med informasjon: Innsatsstyrt finansiering

Implementeringens kunst  

Velkommen til N-BUP lederkonferanse på Hamar 20. – 21. april 2017

N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling på Hamar der vi fortsetter fokuset fra høstens konferanse i Molde på ledelse, pakkeforløp, og journal på nett i tillegg til at vi retter blikket fremover mot implementering og utfallsmål. 

Oppdatert program finner du ved å klikke i venstremenyen. Kursbevis kan printes ut: Kursbevis NBUP Hamar vår 2017

Dag 1

 

«Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet» v/Thor Rogan.

BUP lederkonferanse Hamar Helsedep

 

 

 

 

 

«Nytt fra Helsedirektoratet» v/Jin Øvreeide.

Pakkeforløp utredning av psykiske lidelser hos barn og unge

Informasjon og invitasjon Endringer i psykisk helsevernloven

 

 

 

 

 

«Status i arbeidet med pakkeforløpet» v/Thorhild T. Hovdal, Helsedirektoratet

Utkast Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge

 

 

 

 

«Implementering av pakkeforløp» v/Karin I. Gravbrøt, Helsedirektoratet.

Implementering pakkeforløp for psykisk helse og rus

 

 

 

 

 

«Hvordan undestøtter KS arbeidet med implementering av pakkeforløp?» v/Anne Jensen.

 

 

 

«Hvordan kan fastleger understøtte implementeringen av pakkeforløp?» v/Nina Wiggen.

 

«Hva betyr pakkeforløp for barn, unge og foreldre?» v/Mona Lersveen.

Pakkeforløp ADHD Norge

 

 

 

«Å samarbeide med barn og unge som grunnlag for all samhandling i BUP?» v/Proffene i Forandringsfabrikken.

 

 

 

«Kvalitetsregister» v/psykologspesialist Yngvild Arnesen og avdelingsleder Børge Mathiassen.

Hvilken nytte ser vi av kvalitetsregister i BUP

 

 

«Implementering av pakkeforløp med utfallsmål» v/John Kjøbli, RBUP

Implementering i praksis John Kjøbli

Dag 2

Presentasjon av BUP Innlandet v/divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke.

«Foreldrestøtte med barnet i mente» v/psykologspesialist Kerstin Søderstrøm: Foreldrestøtte med barnet i mente

 

 

 

 

 

«Erfaringer med å bygge opp et DBT team på tvers av klinikker» v/psykolog Gjertrud Myrhaug og psykologspesialist Ola Homb. DBT-NBUP

 

Prosjekt «Hjelp til barn i barnevernsinstitusjoner» v/prosjektleder Tone Torgersen.

Helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner

 

 

 

 

«Risikovurderingsrapport – Elektronisk innsyn i barns journal. Erfaringer fra Helse Nord» v/Eva Henriksen, seniorrdågiver sikkerhet, Kvalitet- og utviklingssenteret UNN HF.

NBUP-210417-ROS-Tilgang-barns-journal

Risikorapporten: ROS-tilgang-barn-HelseNord-v1-endelig

 

 

 

«Journal på nett i Vest. Erfaringer fra Helse Vest. Samspill med fagfeltet» v/Pål Ove Vadset, leder av seksjons for helsetjenesteutvikling i Helse Bergen.

Velkommen til Fredrikstad 24. – 26. oktober 2017:

 

Velkommen til Fredrikstad

Praktisk informasjon:

Påmelding og priser:

Programmet passer ledere og ledergrupper i spesialisthelsetjenesten som ønsker å bidra til å skape en stadig bedre spesialisthelsetjeneste for barn og unge i Norge.

På grunn av stor pågang for deltakelse må vi benytte to ulike hotell. Alle får beskjed ved henvendelse i resepsjon på konferanse hotellet om hvilket hotell de har fått rom på. 

OBS! Påmeldingen er nå stengt, men ta kontakt på mail for forespørsel om ledig plass: gro.poulsen@sshf.no

Er du i tvil om påmeldingen din er registert eller ikke. Her er deltakerlisten (oppdatert pr 27.03.17): Deltakere ledersamling Hamar vår 2017

Påmeldingsfrist: 15. mars 2017.

Konferanse 2 dager: kr 1.500,-. Prisen inkluderer dagpakke begge dager, samt middag torsdag kveld. Deltakeravgiften sendes ut på egen faktura. Påmeldingen er bindende, no-show faktureres også.

Overnatting:

Konferansen finner sted på Clarion Collection Hotel Astoria, møterommet ligger i Hamar Teater, vis-a-vis hotellet.

 • Overnatting i enkeltrom per rom per natt kr 972,-
 • Overnatting i dobbelrom per rom per natt kr 1.172,-

Overnatting inkluderer frokost og kveldsmat, og gjøres opp med hotellet. No-show vil bli fakturert.

Booking av rom gjøres i påmeldingsskjema.

Alle skal motta bekreftelse på påmeldingen. Spørsmål om påmeldingen rettes til gro.poulsen@sshf.no

 

Forsidebilde kreditering: Av Jon Kristian Fjellestad – Hamar from air, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16467843

Klinikk for kvinner, barn og ungdom

Avdeling for psykisk helsevern barn og unge

Høgt nivå og likeverdigheit på tenestene vi gir til pasientane våre er særs viktig for avdelinga.

Tilbodet til pasientane er tverrfagleg og vi legg stor vekt på deltaking frå pårørande og andre viktige personar for pasienten der dette kan vere til nytte. Vi samarbeider også med barnehage, skule mv. i heimkommunen, herunder aktiv oppsøkjande verksemd i kommunane.

Våre tilsette skal i stor grad vere spesialistar på sine fagområde. Derfor er  vidare- og etterutdanning av våre tilsette  ei  prioritert oppgåve i klinikken.

Med utgangspunkt i at vi er organisert i ein klinikk som gir teneste både innan somatikk, habilitering og psykisk helsevern, har vi gode mulegheiter til å gi pasient og pårørande eit heilskapleg og kvalitetsmessig godt tilbod. Dette inneber også å leggje vekt på dei positive sidene med barnet/ungdomen.

Organisering

Avdeling for psykisk helsevern barn og unge (PHBU) er organisert i Klinikk for kvinner, barn og ungdom i Helse Møre og Romsdal. Den består av:

 • Fire poliklinikkar (BUP) – i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda.
 • Ein fylkesdekkjande sengepost for ø-hjelp – Ungdomspsykiatriske sengepost i Ålesund. UPS  har 10 sengeplassar med åtte for akutt hjelp og to intermediære plassar.
 • Ein familieseksjon i Molde. Tilbod for heile fylket, innlegging to familiar med tre veker opphald. Eigen barnehage og skule inngår.

pastedGraphic_1.png

Nokre tal

Det er om lag 48000 barn/ungdom under 18 år i Møre og Romsdal.  Poliklinikkane hadde 1893 tilvisingar og 3305 aktive saker i 2015. Dette utgjer ca sju prosent av populasjonen under 18 år.

Det er 170 bruttoårsverk i avdelinga med eit budsjett på kr 141,3 mill.

Fagutvikling 

Stort fokus på likeverdige tenester til barn/ungdom og familiane, uavhengig av kor dei bur i fylket. 

Utgreiing og behandling av dei fleste psykiatriske lidingar i barne- og ungdomsalderen blir gjennomført i dei fire lokale poliklinikkane. Det er utvikla fleire felles pasientforløp for nokre av dei mest vanlege tilstandane som ADHD og autisme.

Eit av våre fokusområde er å sikre god forutsigbar pasientflyt for dei mest alvorleg sjuke ungdomane som av og til treng innlegging på sengeposten. Nært samarbeid mellom dei akutte teama og sengeposten er ein føresetnad for dette. Akutt-teama har også ansvaret for vår ambulante verksemd med mål om å behandle på lavast mogleg nivå og unngå innlegging på sengepost.

Poliklinikkane jobbar tett saman for å utvikle et felles fagmiljø, særleg for sjeldne eller mest alvorlege og kompliserte tilstandar som til dømes tvangslidingar (OCD). I avdelinga er det oppnemnt ressursgrupper for spiseforstyrring, personlegdomsforstyrring og for vurdering og behandling av voldsrisiko/seksuell avvikande åtferd. Desse lokale fagnettverka arbeider saman med det regionale miljøet.

Samarbeid med kommunane 

Kvalitet i alle ledd 

Prosjektet «Kvalitet i alle ledd» – eit samarbeidsprosjekt mellom BUP, barnehabilitering og fire kommunar på Nordmøre og Romsdal. Mål: Utvikle gode samarbeidsrutinar slik at barn og unge med samansette vanskar og behov får så god og samordna hjelp som mogeleg. Eit av resultata i prosjektet er eit diagnoseuavhengig samhandlingsforløp med tre hovudkomponentar: 1) ein forløpsprosess som viser ansvar og oppgåver for ulike aktørar, 2) ein søkbar informasjonsbank, og 3) familiemøtet- ein møteplass i kommunen for familie, kommunale fagpersonar og BUP, med mål å finne rett behandling til rett tid og på rett plass.

Mission possible

På Sunnmøre implementert «Mission possible» som ei permanent arbeidsform mellom kommunene og statlige etater som helseforetak, BUF-etat og politi. ein har valt å satse på i regionen som legg til rette for løysing av komplekse samhandlingsutfordringar. Arbeidet blir drive gjennom nettverk, som m.a. kjenneteiknast ved at det å oppnå felles mål saman med andre likeverdige aktørar med ansvar inn mot problemstillinga er ein viktig drivar.

Klinisk samhandlingsutval

Avdelinga deltar i Klinisk samhandlingsutval som har mål om å styrke tilbodet særleg for brukarar/pasientar med behov for koordinerte tenester og langvarig oppfølging og samarbeid mellom fagpersonell med ulik fagbakgrunn og organisatorisk tilknyting. Å sikre ei heilskapleg og samanhengande helse- og omsorgteneste har sitt utspring frå samhandlingsavtalen mellom helseføretaket og kommunane i fylket, så utvalet har brei deltaking frå ulike fagfelt for barn og unge frå kommunane og føretaket.

Pasientforløp

Vi har følgjande offentlege pasientforløp: Samordning av hjelpetilbod for barn og unge, Akutteam PHBU, Spiseforstyrring, OCD og ME (saman med barneavdelinga). Forløp om autismespekter og ADHD er under arbeid.

Brukarundersøking

Klinikk for barn og unge, herunder vår avdeling, gjennomførte i fjor ei brukarundersøking retta mot pasientar og pårørande. Vi vidareutvikla tre spørjeskjema; for barn 6-11 år, ungdom 12-18 år og til foreldre/pårørande. For dei minste barna brukte vi smilefjes og intervju, og hausta viktig erfaring og relevant informasjon. Tidsintervallet var to veker, gjennomføring rett etter behandlingstime, og planen er tilsvarande undersøking i 2017.

 «Min stemme teller» – brukar spør brukar (planlagt vår 2017)

Dette er eit  metodeutviklingsprosjekt som handlar om brukarmedverknad for  barn og unge i ein pasient- eller klientrolle. Hovudmålet med prosjektet er å utvikle ein metodikk for reell medverknad. Det er ønskjeleg at dette prosjektet skal kunne bidra til å oppfylle den statlege målsettinga om at barn og unge si erfaring og synspunkt bør stå sentralt i utviklinga og gjennomføringa av gode tenester, og at brukarmedverknad for denne gruppa bør etablerast som praksis både på system- og individnivå.

I 2015 gjennomførte Kompetansesenter for brukarerfaring og tenesteutvikling i Midt-Norge (KBT Midt-Norge), i samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) ved St. Olavs Hospital, Redd Barna Region Midt og Mental Helse Ungdom, ei evaluering av det polikliniske tilbodet for brukarar av BUP St. Olav, mellom 16 og 18 år. Dette var ein pilot av prosjektet Min stemme teller, og blei definert som eit kvalitetsutviklingsprosjekt. Erfaringane frå prosjektet var berre positive. Vi ønskjer no å vidareføre prosjektet og å innhente fleire erfaringar ved å gjennomføre same design ved andre barne- og ungdomspsykiatriske avdelingar i Midt-Norge.

Vi har mål om å prioritere ungdomar som treng oppfølging både på sengepost og poliklinikk, og ha fokus på forbetring av eit samanhengande behandlingstilbod.

Forskingsprosjekt

«A follow-up of child and adolescent outpatients with ADHD: family characteristics, informant agreement, clinical outcomes, and service needs”, ved psykologspesialist Henrik Sollie.

Ein klinikkstudie av 48 barn, ein retrospektiv oppfølgingsstudie av 214 barn med ADHD-diagnose, gjsn. 3,7 år etter diagnose, og ei kvalitativ intervju-undersøking med foresatte.   Fire artiklar publisert i internasjonale tidsskrift. Tematiske område: informantskilnader mellom mor, far og lærar, symptombelastning og funksjonssvikt ved oppfølgingstidspunkt, behandlingsnøgdheit og udekka hjelpebehov ved oppfølging, foreldre og familiekarakteristika relatert til kliniske sub-grupper og symptomprofilar.

Lise Reindal i aktuell PhD-prosjekt: «The relationship between symptom severity and functional impairment in children with autistic symptoms».

I avdelinga og i fagfeltet elles har vi aukande fokus på kvalitet og utgreiing, diagnostisering og ikkje minst behandling av nevropsykiatriske lidingar. Rapport frå ei  intern arbeidsgruppe i Klinikk for barn og unge frå 2014 viste stor ulikskap i forekomst av diagnostiserte autismespekterlidingar i opptaksområdet, noko som vi meiner mellom anna kan kome av ikkje samstemte vurderingar med tanke på diagnostiske kriterie.

Tilråding og iverksetting av naudsynte behandlingstiltak saman med kommunale tenester for denne gruppa krev grundig vurdering av individuelt funksjonsnivå i tillegg til ein eventuell diagnostisk konklusjon.

Det er inngått ein samarbeidsavtale med nasjonal multisenterstudie BUPgen, som inkluderer barn både frå psykisk helsevern og frå habilitering. Dette er eit viktig bidrag til å fange opp barn og ungdom, den såkalt «gråsone» mellom ulike einingar i spesialisthelsetenesta.