Lederkonferansen ble gjennomført i Kristiansand 22. – 24. oktober 2014.

Godkjent og signert protokoll fra generalforsamlingen 22. oktober 2014: Protokoll generalforsamling 2014

Program: Tilsyn og vidsyn

 

Presentasjoner fra de ulike innleggene finner du igjen her:

Anne-Stine Meltzer, leder NBUP: Anne-Stine Meltzer NBUP

Liv Åse Dybdal, NBUP, presentasjon fra IACAPAP: IACAPAP

«Psykisk helse proffene» (http://www.forandringsfabrikken.no/psykiskhelse/) om hva som er kvalitet i psykisk helsevern: Forandringsfabrikken

Nytt fra Helsedepartement og Helsedirektorat: Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Jin Marte Øvreeide Helsedirektoratet

«Fag, ledelse og regelverk – hånd i hånd?» v/direktør Jan Fredrik Andresen, Statens Helsetilsyn: Jan Fredrik Andresen Statens helsetilsyn

«Ledelse gjennom kvalitet» v/høyskolelektor Tor Geir Kvinen: Tor Geir Kvinen

Vandring i problemstillinger, oppsummering av arbeid i grupper: Arbeid i grupper ledersamling i Kristiansand

«Hvordan jobbe frem et forskningsmiljø i BUP?» v/enhetsleder Dagfinn Ulland: Dagfinn Ulland ABUP FOU

Presentasjon av prosjekter v/FOU-enheten, ABUP, Sørlandet sykehus HF (www.abup.no):

Anne Helgeland ABUP FOU

Camilla J Oanes ABUP FOU

Liv Larsen Stray ABUP FOU

Per Arne Lidbom ABUP FOU

RKBU/RBUP er invitert til å delta med posterpresentasjoner på fagkonferansen i Trondheim. Vi minner om at frist for innsending er tirsdag 20. mai på mail til anne.stine.meltzer@ahus.no

Welcome to Laulasmaa, Estonia and the 7th Nordic – Baltic Conference 17-19 september 2014

Travelling the journey of life: How can we create possibilities for children and their families to live meaningful and decent lives?

LECTURES

Kristjan Port – Estonia
Development of human abilities in the context of changing

Agne Matulaite – Lithuania
Good and bad, Up(s) and Down(s), Mother’s milk and Toilet Jokes

Søren Hertz – Denmark
From recovery to discovery

 Rolf Sundet – Norway
How to become a better therapist using feedback
on process and outcome from families

Jaakko Seikkula – Finland
Dialogue as embodied attunement of therapists and clients

http://www.nordicbaltic.org/the-2014-conference/

NBUP arrangerer ledersamling i Kristiansand 22. – 24. oktober 2014, i samarbeid med Helsedirektoratet. Hovedtema for denne samlingen er helsetilsynets tilbakemelding fra det landsomfattende tilsynet med BUP som er gjennomført i 2013-14. Konferanse vil ha fokus på hvordan få implementert nødvendige tiltak for å møte de avvik som tilsynet har avdekket, og  innlegg knyttet til kvalitetsledelse. Vi vil også sørge for mulighet til å dele ledererfaringer og bygge nettverk i mindre grupper. Det blir generalforsamling onsdag ettermiddag og vi får fokus på forskning og faget fremover på fredag. Sett av datoene nå, detaljert program og påmeldingsinformasjon kommer nærmere sommeren. Konferansen arrangeres på Caledonien hotel.

Rapporten «Helse på barns premisser» ble i dag lansert av Barneombudet. Den kan leses her 

BUP-DIPS Samling Radisson Blu Airport hotell, Oslo Gardermoen 28. mars

Programmet som er oppsatt må betraktes som en skisse for disponering av tid. Både fra DIPS og NBUP er det et ønske om at samlingen kan bli en aktiv informasjonsutveksling. Fra DIPS er det et ønske om å få et bedre innblikk i BUP-feltet sine behov, med tanke på utviklingen av DIPS Arena. Fra NBUP og fagfeltet er det et ønske om å kunne formidle synspunkter på hvordan DIPS fungerer med tanke på å kunne bidra til utvikling av DIPS Arena, slik at programmet i enda større grad blir tilpasset BUP-feltet sin arbeidsform. Alle plassene på samlingen er nå fylt opp.

Tidsplan

1100-1110 Åpning

1110-1130 Erfaringer med DIPS i poliklinikk v/seksjonsleder/overlege Tore Hågård.

1130-1150 Erfaringer med DIPS på sengepost v/psykiatrisk sykepleier Truls Røer-Johansen

1150-1210 Erfaringer med DIPS fra kontorsiden v/konsulent Ingrid Våge

1210-1230 Rapporter i DIPS v/avdelingskonsulent Børre Hilden

1230-1310 Diskusjon i grupper

1310-1400 Lunsj

1400-1500 Utvikling av DIPS Arena. Bedre tilpasset BUP sine behov?

1500-1515 Pause

1515-1600 Oppsummering/plenumsdiskusjon. Samarbeid DIPS- BUP-feltet

Flere av BUPene har vært gjennom overgang til BUP-modul i DIPS de siste årene. N-BUP ønsker med denne invitasjonen å bidra til å vi får et dataverktøy som er best mulig tilpasset BUP-feltet sin arbeidsform. Medisinsk direktør i DIPS, Tomas Alme, blir med oss og presenterer utviklingen av DIPS Arena. Det vil også bli anledning til at fagfeltet diskuterer våre særskilte problemstillinger og utfordringer i forhold til dataverktøy.

Vi ønsker deltakelse fra ulike nivå og med forskjellig erfaring på denne samlingen. Og vi håper med dette initiativet at vi kan fristå så vel BUP-ledere og kontorledere som sekretærer og klinikere som jobber tett på det pasientadministrative systemet i sitt daglige arbeid.

Påmelding innen 1. mars til anne.may.bo.heggedal@ahus.no

Ingen påmeldingsavgift. Saken oppdateres med detaljert program etter neste styremøte i slutten av januar. Tidsrammen er kl. 11.00 – 16.00.

Årets siste styremøte ble gjennomført i Trondheim, fredag 22. november 2013. Styret konsituerte seg med ny leder, Anne Stine Meltzer, og nytt styremedlem, Liv Åse Dybdal.

Aktuelle teamer for fagkonferansen våren 2014, lederkonferansene og det internasjonale og sosialpolitiske arbeidet ble drøftet. Det vil bli opprettet et datautvalg der to av styrets medlemmer vil delta sammen med flere aktører i feltet. Vi vil gjennomføre DIPS workshop tidlig i 2014. Styrets målsetning er å bli en mer synlig og aktuell aktør for BUPene i Norge. Vi tar gjerne i mot løpende innspill fra medlemmene. Referater fra styremøtene vil komme på nettsiden, samt klipp fra aktuelle saker. Benytt gjerne nettsiden som en arena for samspill.

Styret møtes igjen 24. januar i Oslo.