Om klinikken/avdeling/enhet – visjon

BUPA, Stavanger er organisert under Psykiatrisk Divisjon. skal utrede, diagnostisere og behandle barn og unge med psykiske lidelser. Det er viktig at avdelingen har behandlingskompetanse, da psykisk helsevern for barn og unge er det eneste stedet der dette er klart i oppdragsdokumentet. Vi ønsker også at så mange som mulig kan få mestringsstrategier – slik at de klarer seg på hjemmearenaen. Dette innebærer at så få som mulig skal innlegges på sengepost, og flere skal få arenanær behandling. Vi ønsker også å ha et stort tilfang av behandlingsmetoder, da forskjellige pasienter trenger forskjellig tilnærming. Ved å ha fokus på bred kompetanse – mener vi at vi gir pasientene flere muligheter til å få en bedring i sin helsetilstand. Ved å bruke foreldre/foresatte som viktige samarbeidspartnere – kan vi ha et ressursfokus i behandlingen – samt at vi sikrer oss at kompetansen som skal til fange barnet/ungdommen blir værende i nærmiljøet.

Organisatorisk tilknytning

BUPA, Stavanger er organisert under Psykiatrisk divisjon

Organisering med ulike seksjoner

Befolkningsgrunnlag

86 000 barn og unge. Ca. 25 % av befolkningen er under 18 år. Jærkommunene og Sandnes har en barnebefolkning på 27-28 %.  Gjesdal kommune er Norges yngste kommune, Kleppe kommune er Norges hurtigst voksende kommune og Sandnes er Norges hurtigst voksende by.

Opptaksområde

18 kommuner i Rogaland – sør for Bokna fjorden og til fylkesgrensen i Vest-Agder.

Samhandling

Samhandling med kommunale tjenester/fastleger.

Samhandling med kommunene er i en avtale som er forankret i Samhandlingsutvalget i Helse Stavanger HF. Det er laget et utvalg som har møter 2 ganger i semesteret, og der saker som har med samarbeid mellom kommuner og psykiatri blir tatt opp.

Samarbeid med fastlegene går gjennom Praksis koordinator (PKO).

Samhandling med DPS overgang BUP VOP

Egen avtale om overføring av pasienter fra barn til voksen. Dette gjelder spesielt pasienter på sengepost, med alvorlig psykisk lidelse

Samhandling med somatikk/habilitering

Eget fora for alle avdelinger i Helse Stavanger som arbeider med barn. Vi har også egne pasientforløp for barn i HABU og som har psykiske tilleggsvansker.

Satsingsområder/utviklingsområder:

 • Terapikompetanse – Kognitiv atferdsterapi, Psykodynamisk psykoterapi og Familieterapi
 • Kvalitetsindikator for Angst
 • Bruker medvirkning – Bruker informasjon – Recovery/Samvalg
 • Forskning – lage et forskningsområde i BUPA som kan være et knutepunkt for videre forskningsmidler – herunder angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumer
 • Transkulturelt senter (spesifikt tilbud til flyktninger og asylsøkere)
 • Tidlig oppdagelse Infantil Autisme
 • Samarbeid med Pediatri – fokus på tidlig fødte barn med lav fødselsvekt og spisevansker
Rbup, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, starter opp nytt kull i spesialistutdanningen januar 2017.
Søknadsfrist 3. oktober 2016.
 
Informasjon om utdanningen og søknadsskjema finner du på vår hjemmeside www.r-bup.no – alle kurs og undervisning – spesialistutdanning 2017.
 
Les mer om utdanningen her

Landskonferansen dag 1:

Plenum:

Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge. Utfordringer og utviklingstrender. Terje Ogden, Professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Forskningsdir. Ved senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand: 160601 Barn og unge kongressen 2016 Bergen

Veien fra forskning til klinisk anvendelse. Utvikling av metoder som er tilpasset kliniske populasjoner. J.R Weisz. PhD, Professor of Psychology, Harvard University: WEISZ NORWAY BERGEN 060116 PDF

Parallell A:

Angstbehandling i BUP: hva har vi lært og hvor går vi videre? Gro Janne Wergeland. Konst. Overlege, Ph.D. Klinikk psykisk helsevern barn og ung, Helse Bergen. RKBU Vest

Angst og skolevegring hos ungdom: Kan behandlingsforskning rundt sosial fobi bedre effekten av tiltakene våre? Jo Magne Ingul. PhD. Førsteamanuensis II RKBU, NTNU: 010616_NBUP_JMI

Tidlig intervensjon. Mestrende barn/TIM studien. Kristin Martinsen. Psykolog/MBA, Studieleder RBUP Øst-Sør

En SMART metode i BUP? Veronica Lorentzen. Psykologspesialist/ PhD stipendiat, UNN/UIT

Parallell B:

Child – Parent psychoterapy. Kjerstin Almqvist. Professor, Karlstads Universitet: CPP 20160601 Kjerstin Almqvist

Utviklingsbasert kartlegging av barns behov: Er Neurosequental Model of Therapeutics (NMT) en vei å gå? Heine Steinkopf. Psykologspesialist, doktorgradsstipendiat, RVTS Sør: NBUP Bergen 2016 Heine Steinkopf

Forskning i klinikk med Single Case studier, illustrert anvendt på gruppe- tilbud for seksuelt misbrukte barn ved SMISO Hordaland. Dag Nordanger. PhD, psykologspesialist, Forsker RKBU Vest og RVTS vest

Parallell C:

MATCH – en modulbasert behandling for barn og unge med angst, depresjon, traumatisk stress eller atferdsproblemer J. R. Weisz. PhD, Professor of Psycho- logy, Harvard University. Hanne Laland, Psykologspesialist, Atferdssenteret: Laland Weisz Parallell session Bergen June 2016

Singel Case- Behandlingseffekt. Simon Peter Neumer. Psykologspesialist, Forsker RBUP Øst-Sør

Parent – Child Interaction therapy. Samspillsbehandling med terapeuten på øret. Åse Bjørseth. Psykologspesialist BUP-Levanger og stipendiat v/psykologisk institutt NTNU: Bjorseth_0106

DUÅ. Suksessfaktorer i implementering. Bjørn Brunborg. Psykologspesialist. Helse Bergen, RKBU Vest: De Utrolige årene Implementering NBUP konferanse 2016

Parallell D Kontorforum:

Hvordan må BUP være for at det skal oppleves bra å komme dit?
Om informasjon, venterom, hva som lager trygghet – og hvordan de kontor- ansatte må være v/ Psykiskhelse- Proffene i Forandringsfabrikken

Ventelistestatistikk – hva måler vi? Kvalitet i henvisningsdata i NPR ved Norsk pasientregister (NPR).

Aktuelle tema, problemstillinger og nyheter fra DIPS. Representant fra DIPS ASA deltar.

 

Landskonferansen dag 2:

Plenum:

Faglige retningslinjer – NICE Guidelines. Nytteverdien for pasient og behandler av nasjonale faglige retningslinjer. Stephen Scott. CBE, Professor of Child Health and Behaviour at the Institute of Psychiatry ( IoP), Kings College London: NICE lecture Bergen June 2016

Utvikling av kvalitetsregistre for fagutvikling og praksisbasert kunnskap. Olle Lindevall. Psykiater. Prosjektledare/ biträdande registerhållare Q-bup – nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri:

Felles avslutning i plenum. Fra behandling til forebygging. Oppsummering av konferansen. Arne Holte. Assisterende Dir. Folkehelseinstituttet. Professor i helsepsykologi, UiO: Arne Holte FINAL Barn og ung kongress Bergen 02.06.2016

Parallell A:

Barnevernsbarn og psykisk helse. Presentasjon av forskingsresultater. Nanna Kayed. PhD. Forsker. Medisinsk Fakultet/ RKBU Midt- Norge, NTNU: Nanna Barn og unge kongressen

Barnevernets hjelpetiltak – kunnskapsstatus og utviklingstrender. Øivind Christiansen, PhD. Forsker RBKU vest: Øivin Christiansen Barnevernets hjelpetiltak kunnskapsstatus og utviklingstrekk

Parallell B:

OCD behandling og nasjonal implementering av behandlingsprogrammet. Bjarne Hansen.Psykologspesialist Helse Bergen. Førsteamanuensis, Psykologisk fakultet, UiB:

Mamma Mia: et internettbasert program for å forebygge barseldepresjon. Silje Marie Haga, Forsker i Spedbarnsnettverket, Rbup øst og sør

Parallell C Kontorforum:

Transkulturelle møter i BUP. Sekretær Hedwig Maria Kverneland Whyte Bogstad-Kvam, Transkulturelt senter i Stavanger: Transkulturelt senter

Arbeidsmiljø og inspirasjon v/lege Rahim Alizadeh

 

Barn på flukt:

Plenum:

Hilsen fra Helse og omsorgsdepartementet / Barne, -likestillings og inkluderingsdepartementet

Røde Kors. Situasjonen i verden. Fluktveien. Konvensjoner og forpliktelser

Asylsituasjonen i Norge og arbeidet med barn i mottak. Edle Grønningsæter Pallum, Fagsjef , Region og mottaksavdelingen i UDI: Asylsituasjonen i Norge og arbeid med barn i mottak juni 2016

Social work with uanccompanied asylum seeking children – Messages from research. Ravi K.S. Kohli, Professor of child welfare, University of Bedfordshire, UK: KOHLI Ravi SW with UASC Bergen June 2016

Et liv på vent. Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg, Professor, NTNU: Et liv pa vent Berit Berg juni 2016

Parallell A:

Exit. Bruk av kunst/ kreative metoder. Behandling og forebygging. Melinda Meyer, PhD NKVTS / NIKUT

En ny start. Hverdagen til enslige mindreårige asylsøkere som har fått opphold i Norge.
Brit Oppedal, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Fra enslig mindreårig asylsøker til miljøarbeider. Zekria Ghafoori. Miljøarbeider v/ Kirkenær omsorgssenter.

Parallell B:

Flerkulturelt barnevernsarbeid: hvordan opplever familier med flyktningbakgrunn møte med barnevernet.
Marte Knag Fylkesnes, Stipendiat RKBU-Vest: FYLKESNES Barn pa flukt konferansen juni 2016 PUBLISERT

TIBIR-foreldrerådgivning for nyankomne flyktninger. Oppegård kommune

Støtte til asylsøkere og flyktninger i sin foreldrerolle ved bruk av International Child Development Programme (ICDP)
med praktiske eksempler. Emma Alexander, ICPD Veileder, Master i menneskerettigheter. Abina Abudukeyimu, ICDP Veileder. Vibeke Heitmann, Seniorrådgiver Bufdir: Veiledning med minoritetsforeldre

Fjell kommunes arbeid med barn og ungdom med flyktningebakgrunn. Veslemøy Vold, Psykolog, Fjell kommune. Richard Kiwanuka. Psykolog, Fjell kommune:

Parallell C:

Hvordan arbeide fleksibelt med barn og foreldre. Hva fremmer god psykisk helse. Aina Basilier Vaage, Overlege, transkulturelt senter, Helse Stavanger: Hvordan arbeide fleksibelt med barn Bergen 3.6.16 ABVaage

Barn på flukt i barnehage. Silje V. Ellingsen. Prosjektleder, Sandnes kommune: Arbeid med flyktningbarn i barnehager nr1

«Bup sin rolle i behandling og forebygging av behandlingsbehov». Bjarte Sanne, Overlege Helse Bergen, BUP Voss: FagligStandard030616

Livets tre. Beskrivelse av arbeidsmetode. Gunnar Eide, Klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, ABUP Sørlandet sykehus

Parallell D:

Skolens psykososiale rolle i møte med enslige mindreårige flyktninger Lutine De Wal Pastoor, Seniorforsker, Dr. polit.

Hvordan gjør vi det i Bodø kommune? Organisering og tanker rundt ivaretakelse av flerspråklige elever – med fokus på 2-språklighet. Geir Ludvig Næstby, Rektor ved Bankgata ungdomsskole, Bodø: 03.06.16 Bankgata ungdomsskole

Er det plass til flyktningebarn i norsk skole? Sunil Loona, psykolog og seniorrådgiver, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO:

Hvordan nå flest mulige barn i risiko. Identifisering og forebygging av psykiske vansker. Gruppearbeid. Kjell O. Myrvold, Klinisk sosionom, BUP Sjøvegan: Barn på flukt Kjell-Ole Myrvoll

Barn på flukt:

Plenum:

Hilsen fra Helse og omsorgsdepartementet / Barne, -likestillings og inkluderingsdepartementet

Røde Kors. Situasjonen i verden. Fluktveien. Konvensjoner og forpliktelser

Asylsituasjonen i Norge og arbeidet med barn i mottak. Edle Grønningsæter Pallum, Fagsjef , Region og mottaksavdelingen i UDI: Asylsituasjonen i Norge og arbeid med barn i mottak juni 2016

Social work with uanccompanied asylum seeking children – Messages from research. Ravi K.S. Kohli, Professor of child welfare, University of Bedfordshire, UK: KOHLI Ravi SW with UASC Bergen June 2016

Et liv på vent. Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg, Professor, NTNU: Et liv pa vent Berit Berg juni 2016

Parallell A:

Exit. Bruk av kunst/ kreative metoder. Behandling og forebygging. Melinda Meyer, PhD NKVTS / NIKUT

En ny start. Hverdagen til enslige mindreårige asylsøkere som har fått opphold i Norge. Brit Oppedal, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Fra enslig mindreårig asylsøker til miljøarbeider. Zekria Ghafoori. Miljøarbeider v/ Kirkenær omsorgssenter.

Parallell B:

Flerkulturelt barnevernsarbeid: hvordan opplever familier med flyktningbakgrunn møte med barnevernet.
Marte Knag Fylkesnes, Stipendiat RKBU-Vest: FYLKESNES Barn pa flukt konferansen juni 2016 PUBLISERT

TIBIR-foreldrerådgivning for nyankomne flyktninger. Oppegård kommune

Støtte til asylsøkere og flyktninger i sin foreldrerolle ved bruk av International Child Development Programme (ICDP)
med praktiske eksempler. Emma Alexander, ICPD Veileder, Master i menneskerettigheter. Abina Abudukeyimu, ICDP Veileder. Vibeke Heitmann, Seniorrådgiver Bufdir: Veiledning med minoritetsforeldre

Fjell kommunes arbeid med barn og ungdom med flyktningebakgrunn. Veslemøy Vold, Psykolog, Fjell kommune. Richard Kiwanuka. Psykolog, Fjell kommune:

Parallell C:

Hvordan arbeide fleksibelt med barn og foreldre. Hva fremmer god psykisk helse. Aina Basilier Vaage, Overlege, transkulturelt senter, Helse Stavanger: Hvordan arbeide fleksibelt med barn Bergen 3.6.16 ABVaage

Barn på flukt i barnehage. Silje V. Ellingsen. Prosjektleder, Sandnes kommune: Arbeid med flyktningbarn i barnehager nr1

«Bup sin rolle i behandling og forebygging av behandlingsbehov». Bjarte Sanne, Overlege Helse Bergen, BUP Voss: FagligStandard030616

Livets tre. Beskrivelse av arbeidsmetode. Gunnar Eide, Klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, ABUP Sørlandet sykehus

Parallell D:

Skolens psykososiale rolle i møte med enslige mindreårige flyktninger Lutine De Wal Pastoor, Seniorforsker, Dr. polit.

Hvordan gjør vi det i Bodø kommune? Organisering og tanker rundt ivaretakelse av flerspråklige elever – med fokus på 2-språklighet. Geir Ludvig Næstby, Rektor ved Bankgata ungdomsskole, Bodø: 03.06.16 Bankgata ungdomsskole

Er det plass til flyktningebarn i norsk skole? Sunil Loona, psykolog og seniorrådgiver, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO:

Hvordan nå flest mulige barn i risiko. Identifisering og forebygging av psykiske vansker. Gruppearbeid. Kjell O. Myrvold, Klinisk sosionom, BUP Sjøvegan: Barn på flukt Kjell-Ole Myrvoll

NBO Har den glede å invitere til en konferanse for alle som arbeider med barn, unge og familier. Konferansen finner sted i Litauen og er en konferanse som vil gi de som kommer en unik opplevelse og mulighet for en week-end i etterkant i middelalderbyene enten i Kaunas eller Vilnius.  Vil også kunne egne seg som teambuilding tur for mindre team. 
Du finner mer informasjon på NBO’s hjemmeside : www.nordicbaltic.org
Første søknadsfrist er 10. juni.  Prisen er € 350 som inkluderer hotell med full pensjon og konferanseavgift i dobbeltrom.  Hotellet er et godt SPA-hotell.
Se på programmet og meld deg på!

Omsorg og velferd, psykisk helse og behandling. Hvem gjør hva og når?

Det siste året er det kommet et stort antall flyktninger til Norge. Blant disse er også en stor barnepopulasjon. NBUP arrangerer i samarbeid med Helsedirektoratet, Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon en dagskonferanse med fokus på disse barna; hvordan er deres situasjon i forhold til velferd, omsorg og psykisk helse? Konferansen arrangeres som del av Barn og Unge Kongressen 2016.

Program: Barn på flukt

Påmelding: Meld deg på elektronisk her

 

I august åpner landets første Mestringssenter for voldsutsatte barn og ungdom. Der kan barna komme sammen med trygge voksne og søsken. Vi trenger dere som leser dette, til å hjelpe voldsutsatte familier i å komme i kontakt med oss. Alt ligger lett tilgjengelig på nett, men vi vet at terskelen for å motta hjelp kan være høy.
Om du som leser selv er i målgruppen vår, ikke nøl med å ta kontakt. Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre dagene på senteret til noe positivt du kan ta med videre i livet. (klikk på bildet for mer informasjon).

Stine Sofie Senteret

På vegne av Norsk forening for barn og unges psykiske helse, NBUP, har vi den store gleden av å kunne invitere til en nasjonal posterkonkurranse under årets Barn- og Unge Kongress, “Kunnskapsbasert Praksis. Status og Utviklingstrender. Nyere Forskning”. 
 
Posterkonkurransen ble etablert og gjennomført første gang under landskonferansen i Trondheim 2014. Målet med konkurransen var å knytte sterkere bånd mellom klinikk og forskning, på veien til forskningsnære klinikker og klinikknær forskning. Vedtektene for konkurransen gjenspeiler dette målet. Ettersom vi sender ut invitasjonen litt senere enn sist, gir vi deltagerne frist til innsendelse 1 mai-2016, altså 1 mnd før konferansen.
 
Vi inviterer inntil 10 postere fra RBUP og RKBUene i Norge, 4 fra RBUP og 2 fra de øvrige RKBUene.
 
Vi har besluttet å invitere i 2016 også de regionale helseforetakenes klinikker med inntil 10 postere med samme fordelingsnøkkel, 4 fra Helse Sør Øst RHF, 2 fra Helse Midt-Norge RHF, 2 fra Helse Vest RHF og 2 fra Helse Nord RHF-
Spørsmål og innsendelse kan gjøres til NBUP styreleder Anne-Stine Meltzer på vegne av NBUP styret.
Informasjon og påmelding til kongressen: Barn og unge kongressen 2016

 

 

Organisatorisk tilknytning

Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge er organisert under Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland Universitetssykehus. November 2016 flytter klinikk PBU inn i det nye Barne- og Ungdomssykehuset (BUS). Her vil flere klinikker bli samlokalisert.

Opptaksområde

Klinikk PBU har syv allmennpoliklinikker, tre sengeposter, et Ambulerende team, et Konsultteam og en Spesialpoliklinikk for autisme og nevropsykiatri. PBU betjener kommunene Bergen, Askøy, Sotra, Samnanger, Fusa, Os, Austevoll, Voss og omliggende kommuner, og alle Nordhordlandskommunene, inkludert Modalen og Gulen. Basert på middels vekst i opptaksområdet vil utvikling av barnetallet se slik ut:

 

Utdanning, fagutvikling og kompetanseheving

Klinikk PBU har stort fokus på fagutvikling og implementering av evidensbaserte metoder: ulike varianter av kognitiv atferdsterapi, familiebasert metode for spiseforstyrrelser og dialektisk atferdsterapi. Vi har dessuten egen musikkterapeut. Klinikken har videre løst utfordringene for små pasientgrupper ved å utvikle tyngdepunktfunksjoner og spesialiserte team for utviklingsforstyrrelser, alvorlig selvskading (DBT – team), tvangslidelser, psykose, spiseforstyrrelser og problematikk hos sped- og småbarn. Det er utarbeidet interne «faglige standarder» for de ulike diagnosegruppene, og egne pasientforløp er under utarbeidelse.

Klinikken er tverrfaglig bemannet og er godkjent som utdanningsinstitusjon. Flere faggrupper blir utdannet til spesialister. Som et ledd i godkjenning som utdanningsinstitusjon, og som et kompetansehevingstiltak, organiserer klinikken fire felles internundervisninger i året.

Samhandling

Det foregår utstrakt samarbeid med andre offentlige instanser, som for eksempel skole / barnehage, fastlege, helsesøster, kommunepsykolog. Samarbeidet dekker både pasientarbeid og samhandling på systemnivå, gjennom veiledning, kompetanseutveksling og konsultasjonsvirksomhet. PBU har dessuten en samarbeidsavtale med BUFetat og det kommunale barnevern i Bergen kommune, som sikrer samhandling i spesielt kompliserte saker. Alle seksjoner har samarbeid med kommuner i eget opptaksområde.

PBU deltar i flere tverretatlige prosjekter og arbeidsgrupper med andre klinikker i ved Haukeland Universitetssykehus.

Følgende pasientforløp er utviklet:

 • ADHD-pasientforløp (samarbeid med Askøy, Fjell og Sund Kommune)
 • Tiltakskjede for atferdsforstyrrelser for barn under ti år (pilot i samarbeid med Åsane og Arna bydel i Bergen kommune)
 • Pasientforløp for spiseforstyrrelser, med Barneklinikken og Seksjon for spiseforstyrrelser

Disse er under utvikling:

 • Tverretatlig konsultasjonsteam for sped- og småbarn (pilot i samarbeid med Bergen kommune og Bufetat)
 • Tverretatlig Akutt Ambulant team (arbeidsgruppe med Bergen kommune og Bufetat)
 • Arbeidsgrupper med Barneklinikken og Kvinneklinikken for barn født med rusproblematikk

PBU er videre representert i to arbeidsgrupper knyttet til utvikling av:

 • Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av spiseforstyrrelser
 • Pakkeforløp i psykisk helsevern

Forskning og innovasjon

I løpet av de siste årene har forskningsaktivitet blitt en godt integrert del av virksomheten i Klinikk PBU. Alle publikasjoner, hvor medarbeidere i Klinikk PBU enten har vært hovedforfatter eller medforfatter, er tilgjengelige på klinikkens nettsider. De siste årene har ca. ti artikler blitt publisert årlig.

I 2015 deltok fire medarbeidere i PhD-programmet. Forskningsprosjekter i PBU omfatter egne prosjekter og samarbeidsprosjekter, både regionalt og nasjonalt.

Forskningsprosjekter i PBU:

 1. Tidlig oppdagelse og behandling av barn med utviklingsforstyrrelse.
 2. Barn som er pasient ved to klinikker: Hvordan utvikle et sømløst helsetjenestetilbud til barn som har bruk for tjenester fra både pediatri og barne- og ungdomspsykiatri?
 3. Musikkterapiens rolle i en sykehusavdeling.

 

Klinikk PBU har tre spennende innovasjonsprosjekter på gang:

1. Klinikk på tvers 

Prosjektet har som målsetting å lage sømløse helsetjenester mellom PBU og HABU, for barn med

sammensatte eller komplekse tilstander. Tanken er at spesialistene skal komme til barnet og ikke

omvendt. «En dør inn».

2. Prosjekt eMeistring

    Divisjon Psykisk Helsevern har inngått avtale med eierne av «Cool Teens», et australsk e-

mestringsprogram for ungdom med angstproblematikk, om å oversette programmet til norsk.

Prosjektet er planlagt for 2016.

3. Tverretatlig tiltakskjede for atferdsforstyrrelser

 

Organisasjonskart:

Organisasjonskart PBU Haukeland Universitetssjukehus

Ledelse, pakkeforløp, ISF og pasientjournal på nett var overskriftene på høstens lederkonferanse.

Program: lederkonferanse-oktober-2016

Kursbevis lederkonferanse Molde

 

Tirsdag 25. oktober

generalforsamling-2016
fv. Margit Langerak, Kristin Kveseth, Anne-Stine Meltzer, Heidi Ebbestad

 

 

Generalforsamling:

Innkalling til generalforsamling: Generalforsamling

Protokoll legges ut i etterkant.

 

 

dep-og-dir-lederkonferanse-2016

 

Nytt fra Helsedepartement v/Thor Rogan: bup-leder-konferanse

 

Nytt fra Helsedirektoratet v/Gitte Huus: pakker-og-penger

 

 

Hilsen fra RHF v/spesialrådgiver Anne Aasen, Helse Sør-Øst: helse-sor-ost

ks-gerd-andreassen

Hilsen fra KS v/seniorrådgiver Gerd Andreassen:
«Utenforskap er en av de store samfunnsflokene, – når stadig nye behov skal løses med de samme eller mindre penger, må vi tenke nytt. 

Vi må tenke nye løsninger, ny teknologi, nye måter å samarbeide på, gjennom økt samhandlingskompetanse. Vi må finne de gode måtene å jobbe sammen på, da kan vi utnytte de økonomiske virkemidlene bedre». Les resten av innlegget her: hilsen-fra-ks

 

rkbu-odd-sverre-westbye

Hilsen fra RBUP/RKBU v/senterleder Odd Sverre Westbye:
PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom.

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er.

nbup-anne-stine-meltzer

 

 

Leders kvarter v/N-BUP styreleder Anne-Stine Meltzer: leders-kvarter

 

Onsdag 26. oktober

pakkeforlop

 

Pakkeforløp – «strømlinjeformet fleksibilitet»
Hva er et pakkeforløp? Hvorfor pakkeforløp? Forløpsgaranti. Pasientenes helsetjeneste v/Torild T. Hovdal og Hanne Elisabeth Strømsvik: pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-stromlinjeformet-fleksibilitet

 

 

Arbeid i grupper: 

 

Arbeid i grupper Molde

 • Hvilke muligheter ligger i pakkeforløp?
 • Hva vil bli bedre for pasientene?
 • Hvilke lederutfordringer har vi?
 • Råd til arbeidsgruppen:

Oppsummering: arbeid-i-grupper-molde

 

«Hvor langt har vi kommet med innsatsstyrt finansiering (ISF)» v/Eva Wensaas, Helsedirektoratet: isf-for-polikliniske-tjenester-innen-phv-og-tsb

 

liv-kleve

 

«Fra visjon til handling – Haukeland universitetssykehus faglige (r)evolusjon» v/Liv Kleve, Haukeland universitetssjukehus.fra-visjon-til-handling

 

 

 

 

 

 

Eksempler fra feltet:

inger-lise-bratteteig-og-ester-marie-espesetProsjekt «Bedre tverrfaglig innsats» v/rådgiver Inger Lise Bratteteig, Haugesund kommune.

Prosjekt «Barn og unges helsetjeneste» v/psykologspesialist Ester Marie Espeset, Helse Fonna: barn-og-unges-helsetjeneste

 

 

 

karin-bugge-vatne

 

«Veien til pakkeforløp. Erfaringer fra utviklingsarbeid og implementering» v/Nic Waals Institutt v/seksjonsleder Karin Bugge Vatne: veien-til-pakkeforlop-%e2%80%a8erfaringer-fra-utviklingsarbeid-og-implementering

 

 

Torsdag 27. oktober:

bup-ledere-more-og-romsdalVignetter fra fagutvikling i Helse Møre og Romsdal. Introduksjon v/avdelingssjef Manuella Strauss: velkommen-til-helse-more-og-romsdal-hf

«Kvalitet i alle ledd – Hvordan implementere fagutviklingsprosjekt i vanlig drift?» v/psykologspesialist Henrik Sollie: kvalitet-i-alle-ledd

«Doktorgradsprosjekt i forhold til autismespekterlidelser» v/Lise Reindal: funksjonsniva-og-symptomer%e2%80%a8hos-%e2%80%a8barn-med-autistiske-trekk

«Implementering av kompetanse på voldsrisikovurdering» v/Joakim Varvin:

«OCD-team i avdelingen» v/Knut Asbjørn Ulstein/Ove Helset: ocd-teamet-for-barn-og-unge-i-mr

«Brukerundersøkelse: Hvordan spørre barn?» v/Marianne Weltzien: brukerundersokelse-2011-2015

Pasientjournal på nett

Mental Helse Nordland v/Monika Helen Sørensen: pasientjournal-pa-nett

Helse Nord, seksjonsleder psykisk helse og rus, Jon Tomas Finssson: hva-skjer-nar-pasienter-far-digital-tilgang-til-sin-sykehusjournal

BUPA Nordlandssykehuet, seksjonsleder poliklinikkene Tarald Sæstad: pasientjournal-pa-nett-noen-juridiske-betraktninger

Helsedirektoratet v/Kari Steig: digitalt-innsyn-i-pasientjournal