Nasjonalt klinisk SSA nettverk/kompetanseutviklingsprosjekt i Psykisk Helsevern for Barn og Unge (PHBU) ble startet  2018 på oppdrag fra Helsedirektoratet. SSA er her forkortelse for Skadelig Seksuell Atferd inkludert saker med svært problematisk seksuell atferd, jamfør Simon Hacketts definisjonskontinuum (2010, 2014) og den norske oversettelse av Trafikklyset (Hegge, Hertervig forlag). Formålet med prosjektet er å sikre nødvendig og  likeverdig utredning/ behandling for SSA populasjonen uansett bosted i landet. Prosjektleder Jensen presenterer først kort status på kunnskapsfeltet, viser til aktuelle publikasjoner, rapporter og til sist gjennomgås  det kliniske nettverket/ prosjektets organisering, målsettinger og mulige  flaskehalser.

Les mer her: Nasjonalt klinisk SSA nettverk

Effektmål og kvalitet i BUP:

Hvordan kan vi få vite at det vi gjør er hjelpsomt?

Bruk av digitale verktøy for å få informasjon om det aller viktigste

På vårens lederkonferanse vil vi ha fokus på effektmål, kvalitet og digitalisering Hvordan kan vi måle det vi driver med? Hvordan kan vi ta i bruk digitale plattformer for å møte behovene til våre pasienter?

Dag 1:

Velkommen til Trondheim!

 

«Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet» v/Thor Rogan.

 

 

 

 

 

«Pakkeforløp og læringsnettverk« v/Kari Skullerud Ugland

 

 

 

 

«Pakkeforløp i psykisk helsevern barn og unge – økt kvalitet og transparens i tjenesten?« v/Anne Aasen, Helse Sør-Øst

 

 

 

 

 

«Hilsen fra RKBU/RBUP» v(/Per Håkon Brøndbo, RKBU Nord

 

 

 

 

 

«Hvordan gjøre kvalitetsmålinger nyttige for pasienter, behandlere og ledere?« v/Børge Mathiassen, avdelingsleder BUP, UNN og psykologspesialist Yngvild Arnesen, BUPA, UNN.

 

 

 

 

«Norse Feedback – persontilpasset behandling« v/Joachim Vie.

Norse Feedback

Film i vinduet under:

 

 

«Kvalitetsregister for DBT-behandling« v/Anne Mari Syversen, PBU i Bergen.

 

 

 

 

 

«Hva er viktig for oss i møte med dere?« v/Ungdomsrådet, Nordlandssykehuset.

Ungdomsrådets årsmelding fra 2018 kan du lese her

 

 

 

 

«Brukererfaringer med BUP- hvordan få vite mer om brukernes opplevelse av BUP?« v/Mona Haugum, Folkehelseinstituttet.

 

 

 

 

 

«Leders kvarter» v/Anne-Stine Meltzer, styreleder N-BUP.

Dag 2:

«TellMe More« v/Kristian Rognstad, RBUP

 

 

 

 

 

«IDDEAS (Individual Digital DEcision Assist System)« v/professor Roman Koposov, RKBU Nord-Norge, UiT og daglig leder Thomas Brox Røst, Vivit AS.

 

«Nytt fra Helsedirektoratet» v/Torunn Janbu, avdelingsdirektør og Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet.

«Bedre helsehjelp til barn i barnevernet» v/Elin Horsdal, seniorrådgiver, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Jin Øvreeide, seniorrådgiver, Helsedirektoratet.

 

Presentasjon fra BUP Klinikk, St. Olav: 
«Orkdalsmetoden. Døgnbehandling til fødsdlsdeprimerte. Et samarbeidsprosjekt mellom Orkdal DPS og BUP Orkdal» v/psykologspesialist og teamleder Maria Melås Kvitland, BUP Poliklinikk Orkdal og spesialmiljøterapeut Vivian Lorentsen, Døgnpost DPS.
«Hva skal vi med en BUP i somatikken?» v/Anne Karen Leira Bakken, overlege og seksjonsleder BUP Barneklinikken.
«Hva er anbefalt behandling på ulike nivå i vår klinikk? – For ungdom med ustabilitet, selvskadingsatferd og/eller vedvarende selvmordsproblematikk» v/Gjertrud Kvalstad, psykologspesialist og seksjonssjef BUP Lian.

«Velkommen til høstens lederkonferanse i Oslo» v/avdelingsleder Heini Ringel.

«Takk for denne gang og velkommen til ny konferanse i oktober» v/N-BUP styret.

 

 

 

Program lederkonferanse Trondheim:

Påmelding via BergHansen

Takk for fine vårdager i Trondheim!

 

 

 

 

Målsetning

Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

  • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.

Det er utviklet informasjon til aldersgruppene 6-12 år og 12-18 år, samt en animasjonsfilm. Alt dette ligger på helsenorge.no: Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Les mer om pakkeforløp her:

 

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) «Utdanning for velferd – Samspill i praksis» ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå. I meldingen vises det til at helse- og velferdstjenestene ikke har god nok innflytelse på det faglige innholdet i disse utdanningene. Tjenestene mener også at utdanningene er for statiske.
Det ble derfor høsten 2017 igangsatt et prosjekt, der målet er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Arbeidet er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet (KD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er organisert som et eget prosjekt i KD.
 
Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene, og er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene, og skal derfor utformes i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov.
 
Informasjon om prosjektet «RETHOS» finner dere her: RETHOS
Det er nedsatt egne programgrupper for hver av utdanningene. Informasjon om programgruppen for psykologutdanningen (profesjonsstudiet) finner dere her: Programgruppen for psykologutdanningen
 
 
Det ønskes en åpen og deltakende prosess, og programgruppen for psykologi ønsker derfor nå innspill fra spesialisthelsetjenesten som et ledd i dette arbeidet. Programgruppen er særlig interessert i ferske erfaringer fra BUP-feltet når det gjelder relativt ferske (nyutdannede) psykologer. Hva er bra når det gjelder kompetanse, kunnskap og praktiske ferdigheter, og hva savner dere? Hva kunne dere ønsket psykologene hadde mer/mindre av, og hva mangler de som de evt kunne ha vært bedre trenet på eller forberedt på i utdanningen? Dette kan være forhold knyttet til teori, forståelse, praksis, metodikk (forståelse eller ferdigheter), samhandling/samarbeid med andre, innad i eget foretak/divisjon/avdeling, med kommuner, med andre etc.
 
Det kan gis innspill via linken på nettsiden til RETHOS, men det kan også sendes innspill direkte på e-post til Morten Grøvli, som sitter i programgruppen (mrgr@ahus.no). Det er ønskelig med korte og poengterte innspill.