Hva er N-BUP?

NBUP, Norsk forening for barn og unges psykiske helse, er en interesseorganisasjon for alle avdelinger/enheter innen psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Foreningen ble startet i 1958 og alle de fire regionale helseforetakene, med til sammen omtrent 5000 ansatte, er i dag medlemmer i N-BUP.

N-BUP ledes av et styre som velges på den årlige generalforsamlingen, jamfør våre statutter.

N-BUP arrangerer årlige lederkonferanser for alle BUP-lederne i Norge. I tillegg samarbeider vi med de regionale kompetansesentrene, helsedirektoratet og andre relevante aktører i fagfeltet om å arrangere den nasjonale Barn- og ungekongressen annethvert år i Bergen.

 

What is N-BUP?

N-BUP, the Norwegian Association for Children and Adolescents’ Mental Health, serves as an advocacy organization encompassing all departments and units within child and adolescent mental health services in specialized healthcare settings across Norway.

The association’s inception dates back to 1958, and presently, all four regional health trusts, collectively employing around 5000 individuals, are active members of N-BUP.

The leadership of N-BUP is vested in a board elected during the annual general assembly, in accordance with the provisions outlined in our statutes.

N-BUP annually hosts leadership conferences for all directors of Child and Adolescent Mental Health Services (BUP) throughout Norway. Additionally, we collaborate with the regional centers of competence, the National Directorate of Health, and other relevant stakeholders within the field to jointly organize the biennial National Children and Adolescents Congress, hosted alternately in Bergen.

 

Mii lea N-MNP?

NMNP, Norgga searvi mánáid ja nuoraid psyhkalaš dearvvašvuhtii, lea okta beroštupmeorganisašuvdna buot ossodagaide/ovttadagaide siskkobealde dearvvašvuođasuodjalusa mánáide ja nuoraide spesialisttadearvvašvuođabálvalusas Norggas.

Searvi álggahuvai 1958`is ja buot njealje guovlluguovdasaš dearvvašvuođadoaimmat, gos oktibuot 5000 bargi, leat odne miellahtut N-MNP`as.

N-MNP jođiha okta stivra mii válljejuvvo dan jahkásaš váldočoahkkimis, min njuolggadusaid ektui.

M-MNP lágida jahkásaš jođiheaddjekonferánssaid buot MNP-jođiheddjiide Norggas. Dasa lassin ovttasbargat mii daiguin guovlluguovdasaš gelbbolašvuođaguovddážiiguin, dearvvašvuođadirektoráhtain ja eará áššáigullevaš oasálaččaiguin fágasuorggis ahte lágidit dan nationála Mánáid- ja nuoraidkongreassa juohke nuppi jagi Bergenis.