Styreleder

E-post: Linda.Flygel.Knudsen@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 80 00/
Jobber ved: BUP Ytrebygda, Os og Samnanger, Haukeland universitetssjukehus
Stilling: Seksjonsleder, PhD & Psykologspesialist

 

Til høsten starter landets mest omfattende kognitive videreutdanning i «Behandling av angst hos barn og unge» ved Universitetet i Agder. Hovedvekten er på hvordan drive gruppeterapi for barn og unge med vekt på intensiv eksponering tilpasset alle angstlidelser, samt  stor grad av foreldreinvolvering og skoleinvolvering. Det vil bli gitt opplæring i to formater av gruppeterapimanualen (RISK) som er utviklet ved  Abup, en intensiv versjon på 35 timer og en kortversjon på 15 timer. Ved Abup har vi nettopp avsluttet en datainnsamling i en studie der 100 ungdom og deres foreldre har gjennomført intensiv gruppeterapi (35 timer) og foreløpige resultater er særdeles gode.  Opplæringen vil bli tilpasset både førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Studiet innebærer også hospitering på en samling i RISK-gruppe på Abup hvor blant annet en kan observere hvordan foreldre i praksis blir opplært i sentrale eksponeringsprinsipper. Undervisere og veiledere har alle omfattende erfaring fra å drive flerfamiliegrupper (RISK) for ungdom med angstlidelser i avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), men også angstgrupper på skoler i samarbeid med helsesøstre i kommunen. Vår erfaring med RISK er at behandlingsformen lar seg lett implementere i vanlig klinikk og passer også for barn/ungdom med mye komorbiditet.
Etterutdanningen består av 8 opplæringsdager med oppstart 4.,5. og 6 september, samt 25 timer veiledning på gruppeterapi. Se næmere informasjon om studiet her «Behandling av angst hos barn og unge».
 
Så langt har både søkere fra spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten søkt på studiet, men det er fremdeles ledige plasser. Påmeldingsfrist er utsatt til 15 august, men opptak etter førstemann til mølla prinsippet.
 
Ta kontakt med aashild.haaland@sshf.no, forskningleder ved FoU i Abup, Sørlandet sykehus HF, for spørsmål

Pasientens helsevesen – Norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening, NBUPF- sitt kvalitetsutvalg har laget en flott film som viser hvem barne- og ungdomspsykiateren er som jobber i BUP og hvordan er det å møte bup-klinikken i Norge 2019.

Forsidebildet er skjermdumpet fra filmen.

Styremedlem

E-post: EVROER@vestreviken.no
Telefon: 951 97 204
Jobber ved: BUPA Seksjons for utredning, Vestre Viken HF
Stilling: Prosjektleder

 

 

Styremedlem

E-post: Jorgen.Blom@vestreviken.no
Telefon: 67 50 20 68
Jobber ved: BUP Asker, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF
Stilling: Seksjonsleder/psykologspesialist

Styremedlem

E-post: Ingrid.Skjetne@stolav.no
Telefon: 72 82 94 50
Jobber ved: BUP Poliklinikk Orkdal
Stilling: Seksjonsleder

Helse Sør-Øst RHF har prosjektorganisert et regionalt utviklingsarbeid innen psykisk helsevern barn og unge på områdene rekruttering, kompetanse (herunder beholde kompetanse) og andre utviklingstiltak for perioden 01.12.18 til 31.12.20.

Bakgrunnen for den regionale satsningen er:

 • Økende rekrutteringsutfordringer og manglende tilgang på behandlerkompetanse til psykisk helsevern, særlig PHBU.
 • Større konkurranse om arbeidskraft (avtalespesialister, private institusjoner og kommunenes opptrappingsplan, særlig innen psykisk helsevern barn og unge).
 • Behov for mer tverrfaglig og pasienttilpasset organisering ut fra hva brukerne etterspør hjelp til, og oppdatert fagkunnskap.
 • Behov for tilrettelegginger i arbeidet med pakkeforløpene.

Mandatet ble besluttet av ledergruppen i HSØ RHF 6. november 2018, og første dialogkonferanse med HF-ene om tiltak ble gjennomført 3. desember 2018. Dialogmøtet ble gjennomført for å avklare behovene i foretaksgruppen innen rekruttering, kompetanseutvikling og videreutvikling av tjenestene, for å dele erfaringer og finne frem til mulige fellestiltak.

Hovedmål

Helse Sør-Øst skal gjennom god ledelse og de ansattes kompetanse tilby helsetjenester innen psykisk helsevern til barn og unge basert på hva som er viktig for dem som brukere/pasienter.

Oppfølging av prioriteringsregelen skal understøttes med styrket rekruttering slik at den legger grunnlag for høyere aktivitetsvekst og større reduksjon i ventetid innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå.

Effektmål

 • Økt rekruttering og redusert turnover av særlig lege- og psykologspesialister.
 • Godt planlagte utdanningsløp både for videre- og etterutdanning.
 • Høyere anseelse av å jobbe med barn innen psykisk helsevern.
 • Økt energi og engasjement ved å arbeide sammen om oppgaver som skal løses og gjøre mer av det som fungerer.
 • Økt mulighet til å nå målsetningene i prioriteringsregelen om høyere aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn i somatikk.

Resultatmål

 • Identifisere, vurdere og ta i bruk gode eksempler på god praksis innen rekruttering og arbeid med kompetanse som kan og bør implementeres raskt i Helse Sør-Øst, innen 31.12.19
 • Ha utviklet systemer for etterutdanning og utdanningsløp for leger, psykologer og andre yrkesgrupper innen 31.12.19.
 • Leger og psykologer ansettes i utdanningsstilling med påregnet fast stilling etter endt utdanning innen 31.12.20. Stipendiatstillinger etableres som ledd i dette.
 • Utdanningsnettverk for samarbeid med regionale erfarings- og opplæringsprogram etableres og gjennomføres som del av etter- og videreutdanningen og vurderes tilpasset som varige fagmiljø for desentraliserte tjenester. Innen 31.12.20
 • Med utgangspunkt i brukernes behov utvikles og gjennomføres innovative løsninger med mer simulering, ferdighetstrening og bruk av digitale verktøy for å styrke læringsprosessene. En stipendiat vurderer prosess og resultat gjennom følgeforskning på de nye virkemidlene som tas i bruk. Innen 01.08.20.

Prosjektet kan følges på egen nettside: BUP prosjektet

I 2015 startet det nasjonale arbeidet med å bygge opp et oppslagsverk for barn og unges psykiske helse. N-BUP og RBUP hadde drøftet behovet for et eget norsk oppslagsverk med Helsedirektoratet flere ganger etter at vi noen år hadde fulgt de svenske Riktlinjer til stød for bedømning og behandling fra 2011-2012.
 
Resultatet av arbeidet er nå at vi har et norsk oppslagsverk, og jeg har nettopp fått tilbakemelding fra prosjektleder Astrid Austvoll-Dahlgren at prosjektfasen av håndboka er over og boken er elektronisk drift. Utviklingen av tjenesten og behandlingstilbudet til barn og unge vil fortsette og RBUP har knyttet til seg flere referansenettverk. RBUP vil f.o.m 2019 rutinemessig oppdatere innholdet i allerede eksisterende kapitler i håndboka- minst en gang i året. Dato for sist oppdatering vil fremgå på sidene og mellom oppdateringer vil nye systematiske oversikter blir lagt til i en egen tabell for hvert kapittel. Dette vil gi transparens og en forsikring til brukere av håndboka om at innholdet er ferskvare. Nedenfor ser dere litt av informasjonen jeg har fått og jeg anbefaler dere alle til å ta en titt på boken og dele i deres klinikker, seksjoner og nettverk.
 

Redaksjonen har vokst:

 • RBUP har satset og knyttet til seg nye medarbeidere i redaksjonen som bidrar med kunnskapsoppsummeringer, mange av disse bidrar også inn i insum.no vår database over systematiske oversikter og psyktestbarn.no som publiserer oppsummert forskning over utredning- og kartleggingsinstrument (https://buphandboka.r-bup.no/no/om-oss/om-redaksjonen). På denne måten får vi et robust og sømløst system for kunnskapshåndtering som gagner tjenestene.
 • Håndboka utarbeides for og med tjenestene. Hvert kapittel vil i fremtiden også samskrives med, og fagfelles av, klinikere og fagspesifikke forskere innen hvert enkelt felt. Her har også flere medarbeidere fra BUP-feltet bidratt.

Nye tilstandskapitler

 • Mot jul og i starten av det nye året vil vi publisere to nye tilstandskapitler:
  • selvskade (herunder selvmord)
  • bipolar lidelse
 • I løpet av 2019 har vi som mål å publisere tre ytterligere tilstandskapitler:
  • omsorgssvikt og traume
  • tilstander hos sped- og småbarn
  • barn med habiliteringsbehov og psykiske vansker (sistnevnte i samarbeid med RHABU)

Tilbakemelding fra tjenestene

 • Første tiden vi gikk live hadde vi nærmere 8 000 besøkende. Vi mottar mye fin tilbakemelding fra tjenestene om at håndboka på enkelt vis gir lett tilgang til oppsummert forskning på effekt av tiltak.
 • En erfaring vi gjør oss er at noen ønsker at vi skulle vært mer frempå når det gjelder å også å gi anbefalinger. Håndboka har imidlertid som formål å gi tilgang til forskningsgrunnlaget og nasjonale retningslinjer (der de finnes) som skal supplere faglig skjønn og brukernes preferanser og verdier beslutninger i praksis (https://buphandboka.r-bup.no/no/velkommen/ditt-ansvar). Vi vil jobbe med å tydeliggjøre håndbokas formål, og utvikle mer innhold som beskriver metodikken som ligger til grunn for kunnskapsbasert praksis.
 • Det er spennende å høre hva brukerne av håndboka tenker om plattformen og innholdet. Derfor vil vi i 2019 lage en liten spørreundersøkelse på nettsiden for å høste litt systematisk tilbakemelding.

Andre aktiviteter

 • Håndboka gjør tilgjengelig forskning på hvilke behandlingsformer som er evaluert- men gjør det også mulig å analysere blant annet hva det mangler forskning på. Dette reiser interessante metodiske men også kliniske spørsmål- hva trenger vi mer kunnskap om? For tiden har vi to artikler på trappene som beskriver kunnskapshull for behandling av angst og depresjon når det gjelder effekt av tiltak.
 • I oppfølging av punktet over planlegger vi også et lite prosjekt inspirert av metodikken fra James Lind Alliance som tar utgangspunkt i å synligjøre og prioritere hvilke kunnskapshull som er viktigst http://www.jla.nihr.ac.uk/top-10-priorities/. Brukerrepresentanters stemme er viktig inn i denne prosessen og Mental Helse Ungdom har meldt sin interesse.