Program: Lederkonferanse Fredrikstad

På denne samlingen har vi prioritert å gi det viktige samarbeidet mellom barnevern og psykisk helse stor plass. De siste årene har sentrale myndigheter kommet med klare føringer om styrking og formalisering av dette samarbeidet.
Vårens tema følges også opp, med fokus på pakkeforløp og implementering. Pakkeforløp utredningen er ute på høring og pakkeforløp generell behandling kommer på høring litt senere i høst.
Det store og viktige ledelsesarbeidet starter nå! Tar vi utfordringen? Selv om det skriftlige arbeidet forbedres, må lederjobben starte i sykehusene, og i den enkelte klinikk. Kommunene, private aktører og fastlegene vil sammen med oss avgjøre om vi får pasientens helsetjeneste. Hvordan kan vi som ledere forberede oss godt på dette?

Dag 1 – tirsdag 24. oktober

 

Generalforsamling: Innkalling til generalforsamling

Kort gjennomgang av noen av årets saker, rapport fra utvalgene, regnskap og budsjett.

 

 

 

 • Regjeringens helsepolitikk
 • Strategi for psykisk helse – barn og unge
 • Fra strategi til handlingsplan
 • Spørsmål: «Lykkes vi med folkehelsearbeidet kan vi halvere antall henviste barn og unge til spesialist…» Camilla Stoltenberg , feb. 2017 (sec.mem.)
 • Hva får vi igjen for å investere mer i kommunale tjenester?
 • Hva får vi igjen for å investere mer i BUP?

«Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet» v/spesialrådgiver Thor Rogan.

 

 

«All styring og forbedringsarbeid må være solid ledelselsforankret. Uten god ledelse og styring blir pasientsikkerheten tilfeldig og avhengig av hvert enkelt helsepersonell. 

Pakkeforløpene bør bli et godt ledelsesverktøy».

Nytt fra Helsedirektoratet v/avdelingsdirektør Gitte Huus.

Samdata 2016 PHBU

 

 

 

 • Tett samarbeid mellom Helsedirektoratet og Bufdir
 • Samarbeidsforum – barnevern og psykisk helse
 • Felles rundskriv om samarbeid, 2015
 • Barnevernansvarlig i psykisk helsevern for barn og unge
 • Nytt institusjonstilbud

«Samarbeid om bedre helsehjelp til barn i barnevernet» v/Wenche Dahl Elde, Helsedirektoratet, Charlotte Stokstad, Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Mette Bengtson, Bufetat region øst.

 

 

 

«Samhandlingsforløpet skal bidra til at barn og unge i barnevernet blir tidlig utredet for psykiske helseplager, slik at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med tiltak fra barnevernet, i rett omfang og til rett tid».

 

 

Samhandlingsforløp mellom psykisk helse og barnevern v/Mette Bengtson, Bufetat region øst.

 

 

 

Barn og unge kongressen 2018. Felles samlingssted for arbeid med barn og unge. Informasjon om konferansen legges ut på nettsiden: Barn og unge kongressen 2018

Vi håper på mange gode bidrag som viser hva som skjer av forskning og fagutvikling i klinikkene, til inspirasjon for resten av BUP-feltet: Poster-invitasjon.

 

Leders kvarter v/Anne-Stine Meltzer

 

 

Dag 2 – onsdag 25. oktober

«Vår oppgave er å gi trygge helsetjenester for at dere skal ha tillit i befolkningen».
«Det er ingen som vet hva som er best for meg før dere spør meg»
«At de skal høres på betyr ikke at de skal få viljen sin, men at de skal lyttes til».

«Dei forsto meg ikkje» v/Helga Arianson, Fylkesmannen i Hordaland. Gjennomgang av tjenestenes oppfølging og samarbeid rundt «Glassjenta».

 

 

 

«Er alle barnevernsbarn psyke?»
«Må man gjøre seg syk for å få hjelp?»
«Alle har en psykisk helse – også barnevernsbarna».
«Dette hadde ikke skjedd hvis ikke barnevernet rykket inn – Takk»

«Barnevernsbarna sin psykiske helse» v/Vilde Adolfsen og Rutha Kvist, Landsforeningen for barnevernsbarn.

 

 

«Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner» v/Cecilie V. Andresen og Christian Lunde-Hanssen, Åsebråten Barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, sykehuset Østfold

 

 

 

 

Hybrid mellom BUP og Barnevern. Helse og omsorgsvurderinger gjøres samtidig. Fokus på utviklingsstøtte og livskvalitet – symptomer sekundært.

«Stillasbyggerne» – hvordan lage gode helsetjenester for barn og ungdom under barneverntjenestens omsorg som «faller mellom alle stoler»? v/Heidi Tessand, Øvre Romerike BUP.

 

 

 

 

«Arbeidet med pakkeforløp, er et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og ulike fagmiljø».
Høringsutkastene ble etterlyst og gjøres tilgjengelig til 01.01.18: Høringsutkast pakkeforløp

«Pakkeforløp psykisk helse og rus» v/Jin Øvreeide, Helsedirektoratet.

 

 

 

 

 

 

«Implementering i motvind» v/Anne-Stine Meltzer.

 

 Dag 3 – torsdag 26. oktober

Kurs- og mestringssenter, åpnet august 2016. Lavterskeltilbud. Tilbud for voldsutsatte barn fra 0-18 år. Bidra til å styrke barns motstandskraft.

«Stine Sofie senteret – Et nasjonalt mestringssenter for voldsutsatte barn», presentasjon av senteret og tilbudet v/Kristin stokke, Daglig leder og Stian Tobiassen, psykolog.

www.stinesofiesenteret.no

 

Vignetter fra fagutvikling BUPA sykehuset Østfold:

 

«Psykoedukativt familiearbeid som samhandlingsintervensjon på Ungdomspsykiatrisk døgnseksjon» v/spes. miljøterapeut Marius Nybø.

 

«Barn og unge med skadelig seksuell atferd, kartlegging og behandling»v/psykologspesialist Christian Lunde- Hansen.

 

«EEG baserte metoder som supplerende biomarkører for ADHD og autisme» v/psykologspesialist/PhD Geir Øgrim.

 

 

 

ISF-utfordringer i forhold til BUP-feltet v/Eva Wensaas og Gunhild Rongstad, Direktoratet for e-helse.

«Kodingsregler i multiaksial klassifikasjon» v/Gunhild Rongstad

«Om ISF for psykisk helsevern og TSB» v/Eva Wensaas

Egen nettside med informasjon: Innsatsstyrt finansiering