Helsedirektoratet i samarbeid med Akershus universitetssykehus og Barns Beste  inviterer til Nasjonal konferanse den 30. november 2015 om barn som pårørende. Konferansen arrangeres på Hotell Bristol i Oslo. Konferansen er gratis. Påmeldingsfrist senest 1. november.
 
Målgruppe: Konferansen er relevant for alle ansatte som i sitt arbeid møter barn, unge og/eller familier som står i en utfordrende hverdag med sykdom.
 
På konferansen presenteres ny kunnskap fra en 4-årig kvantitativ multisenterstudie om
barn som pårørende. I tillegg til multistudien presenteres resultatene fra to kvalitative levekårsundersøkelser.
En i forhold til barn som pårørende til personer med rusmiddelproblemer, og en i
forhold til voksne pårørende til personer med rusmiddelproblemer.
 
Se her for mer informasjon om konferansen, programmet og for påmelding: Nasjonal konferanse om barn som pårørende.

Vedlagt er innkalling til Generalforsamling 2015, inkludert revisors beretning.

Generalforsamlingen avholdes på lederkonferansen i Sandefjord, tirsdag 20. oktober 2015, kl. 13.00 – 14.30.

Innkalling til generalforsamling 2015

Her er rapporten som presenterer resultater fra forskningsprosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner»:

Barnevernrapport_RKBU

Ved ABUP på Sørlandet sykehus har vi utviklet og prøver for tiden ut et behandlingstilbud for ungdom som vi har gitt navnet Friluftsterapi™.  Dette er et gruppetilbud som i sin helhet foregår utendørs med naturen som co-terapeut. Behandlingen går over 10 uker og består av 8 enkeltdager og to turer på 2 og 5 netter. Gruppen består av omlag 8 ungdommer og 3 terapeuter.

Vårt mål er like enkelt som det er ambisiøst: Frilufsterapi skal bli en anerkjent behandlingsmetode på linje med andre terapeutiske intervensjoner som er i bruk i dag. For å oppnå dette går vi sakte frem og sikrer høy kvalitet i alle ledd av arbeidet. Frilufsterapien ledsages av forholdsvis omfattende forskning.

Nå søker vi samarbeidspartnere i foretak rundt om i Norge for sammen å videreutvikle denne måten hjelpe ungdom til et bedre liv på. Når friluftsterapi gjennomføres flere steder gir dette mange fordeler. Først og fremst øker vi erfaringsgrunnlaget og sprer eierskapet til prosjektet. Vi får rikere forskningsdata og dermed gyldigere funn. Det blir lettere å søke ekstern finansiering og økt antall gjennomførte frilufsterapier medfører i seg selv større fokus og oppmerksomhet.

Når vi nå inviterer din avdeling/foretak med i et videre samarbeid er dette foreløpig helt uforpliktende. I første omgang er det snakk om å komme i kontakt og utveksle informasjon. Dette er tidslinje fremover slik det ser ut i dag.

Våren 2015:
Etablere kontakt med avdelinger og foretak rundt om i Norge
Informasjonsutveksling

Høsten 2015:
Møte representanter fra aktuelle foretak
Utarbeide forskningsprotokoll
Fortløpende finansieringssøknader
Lage avtale om videre samarbeid

Våren 2016:
Fellesseminar/workshops for alle samarbeidspartnere
Levere søknader til REK (Nasjonal forskningsetisk komité)

Høsten 2016:
Oppstart av første friluftsterapi-grupper i multisenterprosjektet

Som samarbeidspartner i dette prosjektet får dere først og fremst tilgang på en meningsfull og grundig operasjonalisert måte å arbeide på. Opplevelsen blir mange og sterke både for klienter og terapeuter. Vi håper å skape ett nettverk med sterkt samhold fullt av spennende, kreative og dedikerte mennesker. Det vil også åpne seg muligheter for at flere knyttes til forsknings- og formidlingsarbeid. Vi trenger å dokumentere og formidle og beskrive hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, hvordan vi gjør det og ikke minst hva vi oppnår.

Les mer på www.friluftsterapi.com hvor du finner informasjon, bilder og artikler.

På vegne av oss i prosjektgruppa på Sørlandet

Leiv Einar Gabrielsen

prosjektleder

 

RKBU/RBUP er invitert til å delta med posterpresentasjoner på fagkonferansen i Trondheim. Vi minner om at frist for innsending er tirsdag 20. mai på mail til anne.stine.meltzer@ahus.no

Rapporten «Helse på barns premisser» ble i dag lansert av Barneombudet. Den kan leses her 

BUP-DIPS Samling Radisson Blu Airport hotell, Oslo Gardermoen 28. mars

Programmet som er oppsatt må betraktes som en skisse for disponering av tid. Både fra DIPS og NBUP er det et ønske om at samlingen kan bli en aktiv informasjonsutveksling. Fra DIPS er det et ønske om å få et bedre innblikk i BUP-feltet sine behov, med tanke på utviklingen av DIPS Arena. Fra NBUP og fagfeltet er det et ønske om å kunne formidle synspunkter på hvordan DIPS fungerer med tanke på å kunne bidra til utvikling av DIPS Arena, slik at programmet i enda større grad blir tilpasset BUP-feltet sin arbeidsform. Alle plassene på samlingen er nå fylt opp.

Tidsplan

1100-1110 Åpning

1110-1130 Erfaringer med DIPS i poliklinikk v/seksjonsleder/overlege Tore Hågård.

1130-1150 Erfaringer med DIPS på sengepost v/psykiatrisk sykepleier Truls Røer-Johansen

1150-1210 Erfaringer med DIPS fra kontorsiden v/konsulent Ingrid Våge

1210-1230 Rapporter i DIPS v/avdelingskonsulent Børre Hilden

1230-1310 Diskusjon i grupper

1310-1400 Lunsj

1400-1500 Utvikling av DIPS Arena. Bedre tilpasset BUP sine behov?

1500-1515 Pause

1515-1600 Oppsummering/plenumsdiskusjon. Samarbeid DIPS- BUP-feltet

Flere av BUPene har vært gjennom overgang til BUP-modul i DIPS de siste årene. N-BUP ønsker med denne invitasjonen å bidra til å vi får et dataverktøy som er best mulig tilpasset BUP-feltet sin arbeidsform. Medisinsk direktør i DIPS, Tomas Alme, blir med oss og presenterer utviklingen av DIPS Arena. Det vil også bli anledning til at fagfeltet diskuterer våre særskilte problemstillinger og utfordringer i forhold til dataverktøy.

Vi ønsker deltakelse fra ulike nivå og med forskjellig erfaring på denne samlingen. Og vi håper med dette initiativet at vi kan fristå så vel BUP-ledere og kontorledere som sekretærer og klinikere som jobber tett på det pasientadministrative systemet i sitt daglige arbeid.

Påmelding innen 1. mars til anne.may.bo.heggedal@ahus.no

Ingen påmeldingsavgift. Saken oppdateres med detaljert program etter neste styremøte i slutten av januar. Tidsrammen er kl. 11.00 – 16.00.