Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse­- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører.
De tre første pakkeforløpene var på høring frem til 1. oktober:
  1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  2. Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, voksne
  3. Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, barn og unge
 
I tillegg var enkelte områder innen somatisk helse og levevaner på høring samtidig. 
 
De neste fem pakkeforløpene sendes nå ut på høring, sammen med flere anbefalinger om hvordan somatisk helse og levevaner kan ivaretas (ikke et eget pakkeforløp):
 
   1. Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
   2. Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
   3. Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser, barn, unge og voksne
   4. Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser, barn og unge
   5. Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD), barn, unge og voksne 
Pakkeforløpene sendes ut for implementering september 2018.
 
 
Høringsfrist: 1. april 2018.

Barn & Unge-kongressen vert arrangert i Bergen 23. – 27. april 2018. Som tidlegare vert «posterwalk» og posterkonkurranse ein del av kongressen, og på årets kongress vert dette todelt.

Tysdag 24. april vert det posterpresentasjon av forskningsprosjekt i regi av RBUP/RKBU og andre nasjonale forskningsmiljø.

Torsdag 26.april vert det presentasjon av posters om forskning og fagutvikling som skjer bl.a. i BUP-klinikkane. Her ønskjer vi å kunne presentere klinikknær forskning og fagutvikling frå heile landet. Påmeldingsfristen for fagutvikling utvides til 15. mars. Abstract (max 300 ord) må sendes på epost til Tore Hågård

Presentasjonar som vert sendt inn vert vurdert av eigne komitear for posterkonkurransane. Bedømmingskriteriane for forskningsprosjekt er strengare enn for fagutviklingsprosjekt. Alle må likevel nytte oppgitt format, presentasjonane må ha relevans for arbeid med barn og unges psykiske helse og utvikling av klinisk praksis, og dei må ikkje ha vore presentert i Noreg tidlegare.

 1. Det er oppretta ein abstraktportal for påmelding til posterkonkurransane: www.barnogungekongressen.no/program-2/posters/.

Abstracts må vere sendt inn via påmeldingsportalen innan 1. mars 2018.

Vi ber om at informasjon om posterkonkurransen vert sendt vidare til BUP-klinikkane i føretaka.

Vi håpar på mange gode bidrag som viser kva som skjer av forskning og fagutvikling i klinikkane, til inspirasjon for resten av BUP-feltet.

 

Vennleg helsing

 

Tore Hågård

Styremedlem N-BUP / seksjonsleiar Helse Førde HF

tore.hagard@helse-forde.no

 

 

Retningslinjer for posterne:

 1. Posterne skal være i standard format 80×120 cm eller 90×120 cm.
 2. De skal være skrevet på norsk, med kort engelsk sammendrag.
 3. De skal presentere pågående forskning rettet mot feltet psykisk helsevern for barn og unge eller feltet psykisk helse for barn og unge i Norge.
 4. Posterne skal ikke ha vært brukt tidligere ved nasjonale tilstelninger, men kan i løpet av de siste 12 mnd vært presentert ved en internasjonal tilstelning.

 

Bedømming:

 1. Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på følgende kriterier:
  * Vitenskapelig innhold og kvalitet.
  * Innholdets faglige relevans for fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge eller fagfeltet psykisk helse for barn og unge.
  * Presentasjonens formidlingskvalitet.
  * Alle 3 kriterier vil bli vektet like mye, dvs. 1/3 part hver.

 

Bedømmelseskomite:

 1. Komiteen oppnevnes av styret i N-BUP og består av 3 personer. En representant fra styret i N-BUP, en vitenskapelig representant og en kommunikasjonsrepresentant. Ny komite oppnevnes for hver landskonferanse. Komiteen ledes av N-BUP sin styrerepresentant. Den vitenskapelige representanten og kommunikasjonsrepresentanten oppnevnes i samarbeid med RKBU/RBUP.

 

Premie:

Det opprettes en førstepris på kr. 20.000 og en andrepris på kr. 10.000. Prisene annonseres på konferansen andre dag.

 

Rettighetstelefonen er et tilbud som er åpent tre kvelder i uken, tir-tor, fra 18.00 – 21.00. 
Tilbudet driftes av frivillige jurister og jusstudenter som besvarer innkommende telefoner på kveldstid.
Vi tar ikke imot besøk eller svarer over post eller e-post, men dette er noe vi håper på å kunne gjøre i fremtiden.
 
Åpningstidene kan også variere noe da vi er avhengige av at våre frivillige har tid.
Åpningstidene publiseres god tid i forkant på våre nettsider. 
 
Tilbudet er hovedsakelig rettet mot unge og pårørende, men vi besvarer alle telefoner.
Vi er landsdekkende og er behjelpelige innen alle kategorier. 
 
Legger ved noen nyttige lenker, samt vår informasjonsplakat.
Håper at alle avdelingene har mulighet til å skrive ut og henge opp informasjonsplakaten
 
Rbup, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, starter opp nytt kull i spesialistutdanningen januar 2017.
Søknadsfrist 3. oktober 2016.
 
Informasjon om utdanningen og søknadsskjema finner du på vår hjemmeside www.r-bup.no – alle kurs og undervisning – spesialistutdanning 2017.
 
Les mer om utdanningen her
NBO Har den glede å invitere til en konferanse for alle som arbeider med barn, unge og familier. Konferansen finner sted i Litauen og er en konferanse som vil gi de som kommer en unik opplevelse og mulighet for en week-end i etterkant i middelalderbyene enten i Kaunas eller Vilnius.  Vil også kunne egne seg som teambuilding tur for mindre team. 
Du finner mer informasjon på NBO’s hjemmeside : www.nordicbaltic.org
Første søknadsfrist er 10. juni.  Prisen er € 350 som inkluderer hotell med full pensjon og konferanseavgift i dobbeltrom.  Hotellet er et godt SPA-hotell.
Se på programmet og meld deg på!

I august åpner landets første Mestringssenter for voldsutsatte barn og ungdom. Der kan barna komme sammen med trygge voksne og søsken. Vi trenger dere som leser dette, til å hjelpe voldsutsatte familier i å komme i kontakt med oss. Alt ligger lett tilgjengelig på nett, men vi vet at terskelen for å motta hjelp kan være høy.
Om du som leser selv er i målgruppen vår, ikke nøl med å ta kontakt. Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre dagene på senteret til noe positivt du kan ta med videre i livet. (klikk på bildet for mer informasjon).

Stine Sofie Senteret

På vegne av Norsk forening for barn og unges psykiske helse, NBUP, har vi den store gleden av å kunne invitere til en nasjonal posterkonkurranse under årets Barn- og Unge Kongress, “Kunnskapsbasert Praksis. Status og Utviklingstrender. Nyere Forskning”. 
 
Posterkonkurransen ble etablert og gjennomført første gang under landskonferansen i Trondheim 2014. Målet med konkurransen var å knytte sterkere bånd mellom klinikk og forskning, på veien til forskningsnære klinikker og klinikknær forskning. Vedtektene for konkurransen gjenspeiler dette målet. Ettersom vi sender ut invitasjonen litt senere enn sist, gir vi deltagerne frist til innsendelse 1 mai-2016, altså 1 mnd før konferansen.
 
Vi inviterer inntil 10 postere fra RBUP og RKBUene i Norge, 4 fra RBUP og 2 fra de øvrige RKBUene.
 
Vi har besluttet å invitere i 2016 også de regionale helseforetakenes klinikker med inntil 10 postere med samme fordelingsnøkkel, 4 fra Helse Sør Øst RHF, 2 fra Helse Midt-Norge RHF, 2 fra Helse Vest RHF og 2 fra Helse Nord RHF-
Spørsmål og innsendelse kan gjøres til NBUP styreleder Anne-Stine Meltzer på vegne av NBUP styret.
Informasjon og påmelding til kongressen: Barn og unge kongressen 2016

Kjære ledere for BUP, DPS og avdelinger for innleggelse,forskere, kommunepsykologer, lærere, studenter og andre som arbeider med psykisk helsevern for barn og unge, velkommen til GIGA inspirasjonsdag: Barn og unge i psykisk helsevern 4. nov. kl 10-15.30, på Sentrum Scene i Oslo

PsykiskhelseProffene inviterer sammen med Forandringsfabrikken til stor inspirasjonsdag med viktig kunnskapsdeling fra barn og unge og viktige råd til Norge

Hva er god kvalitet og hva er ikke i barn og unges psykiske helsevern?

Hvordan opplever barn og unge BUP, DPS, hjelp hos kommunepsykologer og innleggelse?

Invitasjon: Inspirasjonsdag 4 nov på Sentrum Scene i Oslo

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet står sammen om å styrke samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helse for at barn og unge skal få de tjenestene de har behov for.

-Vi vet at mange barn som får hjelp fra barnevernet har psykiske vansker. Et godt samarbeid bidrar til at barn og unge med behov for både barneverntjenester og psykiske helsetjenester får hjelp i rett tid, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Les mer på Helsedirektoratet.

Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste