Helse Sør-Øst RHF har prosjektorganisert et regionalt utviklingsarbeid innen psykisk helsevern barn og unge på områdene rekruttering, kompetanse (herunder beholde kompetanse) og andre utviklingstiltak for perioden 01.12.18 til 31.12.20.

Bakgrunnen for den regionale satsningen er:

 • Økende rekrutteringsutfordringer og manglende tilgang på behandlerkompetanse til psykisk helsevern, særlig PHBU.
 • Større konkurranse om arbeidskraft (avtalespesialister, private institusjoner og kommunenes opptrappingsplan, særlig innen psykisk helsevern barn og unge).
 • Behov for mer tverrfaglig og pasienttilpasset organisering ut fra hva brukerne etterspør hjelp til, og oppdatert fagkunnskap.
 • Behov for tilrettelegginger i arbeidet med pakkeforløpene.

Mandatet ble besluttet av ledergruppen i HSØ RHF 6. november 2018, og første dialogkonferanse med HF-ene om tiltak ble gjennomført 3. desember 2018. Dialogmøtet ble gjennomført for å avklare behovene i foretaksgruppen innen rekruttering, kompetanseutvikling og videreutvikling av tjenestene, for å dele erfaringer og finne frem til mulige fellestiltak.

Hovedmål

Helse Sør-Øst skal gjennom god ledelse og de ansattes kompetanse tilby helsetjenester innen psykisk helsevern til barn og unge basert på hva som er viktig for dem som brukere/pasienter.

Oppfølging av prioriteringsregelen skal understøttes med styrket rekruttering slik at den legger grunnlag for høyere aktivitetsvekst og større reduksjon i ventetid innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå.

Effektmål

 • Økt rekruttering og redusert turnover av særlig lege- og psykologspesialister.
 • Godt planlagte utdanningsløp både for videre- og etterutdanning.
 • Høyere anseelse av å jobbe med barn innen psykisk helsevern.
 • Økt energi og engasjement ved å arbeide sammen om oppgaver som skal løses og gjøre mer av det som fungerer.
 • Økt mulighet til å nå målsetningene i prioriteringsregelen om høyere aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn i somatikk.

Resultatmål

 • Identifisere, vurdere og ta i bruk gode eksempler på god praksis innen rekruttering og arbeid med kompetanse som kan og bør implementeres raskt i Helse Sør-Øst, innen 31.12.19
 • Ha utviklet systemer for etterutdanning og utdanningsløp for leger, psykologer og andre yrkesgrupper innen 31.12.19.
 • Leger og psykologer ansettes i utdanningsstilling med påregnet fast stilling etter endt utdanning innen 31.12.20. Stipendiatstillinger etableres som ledd i dette.
 • Utdanningsnettverk for samarbeid med regionale erfarings- og opplæringsprogram etableres og gjennomføres som del av etter- og videreutdanningen og vurderes tilpasset som varige fagmiljø for desentraliserte tjenester. Innen 31.12.20
 • Med utgangspunkt i brukernes behov utvikles og gjennomføres innovative løsninger med mer simulering, ferdighetstrening og bruk av digitale verktøy for å styrke læringsprosessene. En stipendiat vurderer prosess og resultat gjennom følgeforskning på de nye virkemidlene som tas i bruk. Innen 01.08.20.

Prosjektet kan følges på egen nettside: BUP prosjektet