I 2015 startet det nasjonale arbeidet med å bygge opp et oppslagsverk for barn og unges psykiske helse. N-BUP og RBUP hadde drøftet behovet for et eget norsk oppslagsverk med Helsedirektoratet flere ganger etter at vi noen år hadde fulgt de svenske Riktlinjer til stød for bedømning og behandling fra 2011-2012.
 
Resultatet av arbeidet er nå at vi har et norsk oppslagsverk, og jeg har nettopp fått tilbakemelding fra prosjektleder Astrid Austvoll-Dahlgren at prosjektfasen av håndboka er over og boken er elektronisk drift. Utviklingen av tjenesten og behandlingstilbudet til barn og unge vil fortsette og RBUP har knyttet til seg flere referansenettverk. RBUP vil f.o.m 2019 rutinemessig oppdatere innholdet i allerede eksisterende kapitler i håndboka- minst en gang i året. Dato for sist oppdatering vil fremgå på sidene og mellom oppdateringer vil nye systematiske oversikter blir lagt til i en egen tabell for hvert kapittel. Dette vil gi transparens og en forsikring til brukere av håndboka om at innholdet er ferskvare. Nedenfor ser dere litt av informasjonen jeg har fått og jeg anbefaler dere alle til å ta en titt på boken og dele i deres klinikker, seksjoner og nettverk.
 

Redaksjonen har vokst:

 • RBUP har satset og knyttet til seg nye medarbeidere i redaksjonen som bidrar med kunnskapsoppsummeringer, mange av disse bidrar også inn i insum.no vår database over systematiske oversikter og psyktestbarn.no som publiserer oppsummert forskning over utredning- og kartleggingsinstrument (https://buphandboka.r-bup.no/no/om-oss/om-redaksjonen). På denne måten får vi et robust og sømløst system for kunnskapshåndtering som gagner tjenestene.
 • Håndboka utarbeides for og med tjenestene. Hvert kapittel vil i fremtiden også samskrives med, og fagfelles av, klinikere og fagspesifikke forskere innen hvert enkelt felt. Her har også flere medarbeidere fra BUP-feltet bidratt.

Nye tilstandskapitler

 • Mot jul og i starten av det nye året vil vi publisere to nye tilstandskapitler:
  • selvskade (herunder selvmord)
  • bipolar lidelse
 • I løpet av 2019 har vi som mål å publisere tre ytterligere tilstandskapitler:
  • omsorgssvikt og traume
  • tilstander hos sped- og småbarn
  • barn med habiliteringsbehov og psykiske vansker (sistnevnte i samarbeid med RHABU)

Tilbakemelding fra tjenestene

 • Første tiden vi gikk live hadde vi nærmere 8 000 besøkende. Vi mottar mye fin tilbakemelding fra tjenestene om at håndboka på enkelt vis gir lett tilgang til oppsummert forskning på effekt av tiltak.
 • En erfaring vi gjør oss er at noen ønsker at vi skulle vært mer frempå når det gjelder å også å gi anbefalinger. Håndboka har imidlertid som formål å gi tilgang til forskningsgrunnlaget og nasjonale retningslinjer (der de finnes) som skal supplere faglig skjønn og brukernes preferanser og verdier beslutninger i praksis (https://buphandboka.r-bup.no/no/velkommen/ditt-ansvar). Vi vil jobbe med å tydeliggjøre håndbokas formål, og utvikle mer innhold som beskriver metodikken som ligger til grunn for kunnskapsbasert praksis.
 • Det er spennende å høre hva brukerne av håndboka tenker om plattformen og innholdet. Derfor vil vi i 2019 lage en liten spørreundersøkelse på nettsiden for å høste litt systematisk tilbakemelding.

Andre aktiviteter

 • Håndboka gjør tilgjengelig forskning på hvilke behandlingsformer som er evaluert- men gjør det også mulig å analysere blant annet hva det mangler forskning på. Dette reiser interessante metodiske men også kliniske spørsmål- hva trenger vi mer kunnskap om? For tiden har vi to artikler på trappene som beskriver kunnskapshull for behandling av angst og depresjon når det gjelder effekt av tiltak.
 • I oppfølging av punktet over planlegger vi også et lite prosjekt inspirert av metodikken fra James Lind Alliance som tar utgangspunkt i å synligjøre og prioritere hvilke kunnskapshull som er viktigst http://www.jla.nihr.ac.uk/top-10-priorities/. Brukerrepresentanters stemme er viktig inn i denne prosessen og Mental Helse Ungdom har meldt sin interesse.