I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) «Utdanning for velferd – Samspill i praksis» ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå. I meldingen vises det til at helse- og velferdstjenestene ikke har god nok innflytelse på det faglige innholdet i disse utdanningene. Tjenestene mener også at utdanningene er for statiske.
Det ble derfor høsten 2017 igangsatt et prosjekt, der målet er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Arbeidet er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet (KD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er organisert som et eget prosjekt i KD.
 
Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene, og er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene, og skal derfor utformes i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov.
 
Informasjon om prosjektet «RETHOS» finner dere her: RETHOS
Det er nedsatt egne programgrupper for hver av utdanningene. Informasjon om programgruppen for psykologutdanningen (profesjonsstudiet) finner dere her: Programgruppen for psykologutdanningen
 
 
Det ønskes en åpen og deltakende prosess, og programgruppen for psykologi ønsker derfor nå innspill fra spesialisthelsetjenesten som et ledd i dette arbeidet. Programgruppen er særlig interessert i ferske erfaringer fra BUP-feltet når det gjelder relativt ferske (nyutdannede) psykologer. Hva er bra når det gjelder kompetanse, kunnskap og praktiske ferdigheter, og hva savner dere? Hva kunne dere ønsket psykologene hadde mer/mindre av, og hva mangler de som de evt kunne ha vært bedre trenet på eller forberedt på i utdanningen? Dette kan være forhold knyttet til teori, forståelse, praksis, metodikk (forståelse eller ferdigheter), samhandling/samarbeid med andre, innad i eget foretak/divisjon/avdeling, med kommuner, med andre etc.
 
Det kan gis innspill via linken på nettsiden til RETHOS, men det kan også sendes innspill direkte på e-post til Morten Grøvli, som sitter i programgruppen (mrgr@ahus.no). Det er ønskelig med korte og poengterte innspill.