Organisatorisk tilknytning

Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge er organisert under Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland Universitetssykehus. November 2016 flytter klinikk PBU inn i det nye Barne- og Ungdomssykehuset (BUS). Her vil flere klinikker bli samlokalisert.

Opptaksområde

Klinikk PBU har syv allmennpoliklinikker, tre sengeposter, et Ambulerende team, et Konsultteam og en Spesialpoliklinikk for autisme og nevropsykiatri. PBU betjener kommunene Bergen, Askøy, Sotra, Samnanger, Fusa, Os, Austevoll, Voss og omliggende kommuner, og alle Nordhordlandskommunene, inkludert Modalen og Gulen. Basert på middels vekst i opptaksområdet vil utvikling av barnetallet se slik ut:

 

Utdanning, fagutvikling og kompetanseheving

Klinikk PBU har stort fokus på fagutvikling og implementering av evidensbaserte metoder: ulike varianter av kognitiv atferdsterapi, familiebasert metode for spiseforstyrrelser og dialektisk atferdsterapi. Vi har dessuten egen musikkterapeut. Klinikken har videre løst utfordringene for små pasientgrupper ved å utvikle tyngdepunktfunksjoner og spesialiserte team for utviklingsforstyrrelser, alvorlig selvskading (DBT – team), tvangslidelser, psykose, spiseforstyrrelser og problematikk hos sped- og småbarn. Det er utarbeidet interne «faglige standarder» for de ulike diagnosegruppene, og egne pasientforløp er under utarbeidelse.

Klinikken er tverrfaglig bemannet og er godkjent som utdanningsinstitusjon. Flere faggrupper blir utdannet til spesialister. Som et ledd i godkjenning som utdanningsinstitusjon, og som et kompetansehevingstiltak, organiserer klinikken fire felles internundervisninger i året.

Samhandling

Det foregår utstrakt samarbeid med andre offentlige instanser, som for eksempel skole / barnehage, fastlege, helsesøster, kommunepsykolog. Samarbeidet dekker både pasientarbeid og samhandling på systemnivå, gjennom veiledning, kompetanseutveksling og konsultasjonsvirksomhet. PBU har dessuten en samarbeidsavtale med BUFetat og det kommunale barnevern i Bergen kommune, som sikrer samhandling i spesielt kompliserte saker. Alle seksjoner har samarbeid med kommuner i eget opptaksområde.

PBU deltar i flere tverretatlige prosjekter og arbeidsgrupper med andre klinikker i ved Haukeland Universitetssykehus.

Følgende pasientforløp er utviklet:

 • ADHD-pasientforløp (samarbeid med Askøy, Fjell og Sund Kommune)
 • Tiltakskjede for atferdsforstyrrelser for barn under ti år (pilot i samarbeid med Åsane og Arna bydel i Bergen kommune)
 • Pasientforløp for spiseforstyrrelser, med Barneklinikken og Seksjon for spiseforstyrrelser

Disse er under utvikling:

 • Tverretatlig konsultasjonsteam for sped- og småbarn (pilot i samarbeid med Bergen kommune og Bufetat)
 • Tverretatlig Akutt Ambulant team (arbeidsgruppe med Bergen kommune og Bufetat)
 • Arbeidsgrupper med Barneklinikken og Kvinneklinikken for barn født med rusproblematikk

PBU er videre representert i to arbeidsgrupper knyttet til utvikling av:

 • Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av spiseforstyrrelser
 • Pakkeforløp i psykisk helsevern

Forskning og innovasjon

I løpet av de siste årene har forskningsaktivitet blitt en godt integrert del av virksomheten i Klinikk PBU. Alle publikasjoner, hvor medarbeidere i Klinikk PBU enten har vært hovedforfatter eller medforfatter, er tilgjengelige på klinikkens nettsider. De siste årene har ca. ti artikler blitt publisert årlig.

I 2015 deltok fire medarbeidere i PhD-programmet. Forskningsprosjekter i PBU omfatter egne prosjekter og samarbeidsprosjekter, både regionalt og nasjonalt.

Forskningsprosjekter i PBU:

 1. Tidlig oppdagelse og behandling av barn med utviklingsforstyrrelse.
 2. Barn som er pasient ved to klinikker: Hvordan utvikle et sømløst helsetjenestetilbud til barn som har bruk for tjenester fra både pediatri og barne- og ungdomspsykiatri?
 3. Musikkterapiens rolle i en sykehusavdeling.

 

Klinikk PBU har tre spennende innovasjonsprosjekter på gang:

1. Klinikk på tvers 

Prosjektet har som målsetting å lage sømløse helsetjenester mellom PBU og HABU, for barn med

sammensatte eller komplekse tilstander. Tanken er at spesialistene skal komme til barnet og ikke

omvendt. «En dør inn».

2. Prosjekt eMeistring

    Divisjon Psykisk Helsevern har inngått avtale med eierne av «Cool Teens», et australsk e-

mestringsprogram for ungdom med angstproblematikk, om å oversette programmet til norsk.

Prosjektet er planlagt for 2016.

3. Tverretatlig tiltakskjede for atferdsforstyrrelser

 

Organisasjonskart:

Organisasjonskart PBU Haukeland Universitetssjukehus