Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse­- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører.
De tre første pakkeforløpene var på høring frem til 1. oktober:
  1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  2. Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, voksne
  3. Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, barn og unge
 
I tillegg var enkelte områder innen somatisk helse og levevaner på høring samtidig. 
 
De neste fem pakkeforløpene sendes nå ut på høring, sammen med flere anbefalinger om hvordan somatisk helse og levevaner kan ivaretas (ikke et eget pakkeforløp):
 
   1. Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
   2. Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
   3. Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser, barn, unge og voksne
   4. Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser, barn og unge
   5. Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD), barn, unge og voksne 
Pakkeforløpene sendes ut for implementering september 2018.
 
 
Høringsfrist: 1. april 2018.