Barn på flukt:

Plenum:

Hilsen fra Helse og omsorgsdepartementet / Barne, -likestillings og inkluderingsdepartementet

Røde Kors. Situasjonen i verden. Fluktveien. Konvensjoner og forpliktelser

Asylsituasjonen i Norge og arbeidet med barn i mottak. Edle Grønningsæter Pallum, Fagsjef , Region og mottaksavdelingen i UDI: Asylsituasjonen i Norge og arbeid med barn i mottak juni 2016

Social work with uanccompanied asylum seeking children – Messages from research. Ravi K.S. Kohli, Professor of child welfare, University of Bedfordshire, UK: KOHLI Ravi SW with UASC Bergen June 2016

Et liv på vent. Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg, Professor, NTNU: Et liv pa vent Berit Berg juni 2016

Parallell A:

Exit. Bruk av kunst/ kreative metoder. Behandling og forebygging. Melinda Meyer, PhD NKVTS / NIKUT

En ny start. Hverdagen til enslige mindreårige asylsøkere som har fått opphold i Norge. Brit Oppedal, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Fra enslig mindreårig asylsøker til miljøarbeider. Zekria Ghafoori. Miljøarbeider v/ Kirkenær omsorgssenter.

Parallell B:

Flerkulturelt barnevernsarbeid: hvordan opplever familier med flyktningbakgrunn møte med barnevernet.
Marte Knag Fylkesnes, Stipendiat RKBU-Vest: FYLKESNES Barn pa flukt konferansen juni 2016 PUBLISERT

TIBIR-foreldrerådgivning for nyankomne flyktninger. Oppegård kommune

Støtte til asylsøkere og flyktninger i sin foreldrerolle ved bruk av International Child Development Programme (ICDP)
med praktiske eksempler. Emma Alexander, ICPD Veileder, Master i menneskerettigheter. Abina Abudukeyimu, ICDP Veileder. Vibeke Heitmann, Seniorrådgiver Bufdir: Veiledning med minoritetsforeldre

Fjell kommunes arbeid med barn og ungdom med flyktningebakgrunn. Veslemøy Vold, Psykolog, Fjell kommune. Richard Kiwanuka. Psykolog, Fjell kommune:

Parallell C:

Hvordan arbeide fleksibelt med barn og foreldre. Hva fremmer god psykisk helse. Aina Basilier Vaage, Overlege, transkulturelt senter, Helse Stavanger: Hvordan arbeide fleksibelt med barn Bergen 3.6.16 ABVaage

Barn på flukt i barnehage. Silje V. Ellingsen. Prosjektleder, Sandnes kommune: Arbeid med flyktningbarn i barnehager nr1

«Bup sin rolle i behandling og forebygging av behandlingsbehov». Bjarte Sanne, Overlege Helse Bergen, BUP Voss: FagligStandard030616

Livets tre. Beskrivelse av arbeidsmetode. Gunnar Eide, Klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, ABUP Sørlandet sykehus

Parallell D:

Skolens psykososiale rolle i møte med enslige mindreårige flyktninger Lutine De Wal Pastoor, Seniorforsker, Dr. polit.

Hvordan gjør vi det i Bodø kommune? Organisering og tanker rundt ivaretakelse av flerspråklige elever – med fokus på 2-språklighet. Geir Ludvig Næstby, Rektor ved Bankgata ungdomsskole, Bodø: 03.06.16 Bankgata ungdomsskole

Er det plass til flyktningebarn i norsk skole? Sunil Loona, psykolog og seniorrådgiver, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO:

Hvordan nå flest mulige barn i risiko. Identifisering og forebygging av psykiske vansker. Gruppearbeid. Kjell O. Myrvold, Klinisk sosionom, BUP Sjøvegan: Barn på flukt Kjell-Ole Myrvoll