BUPA Stavanger

Om klinikken/avdeling/enhet – visjon

BUPA, Stavanger er organisert under Psykiatrisk Divisjon. skal utrede, diagnostisere og behandle barn og unge med psykiske lidelser. Det er viktig at avdelingen har behandlingskompetanse, da psykisk helsevern for barn og unge er det eneste stedet der dette er klart i oppdragsdokumentet. Vi ønsker også at så mange som mulig kan få mestringsstrategier – slik at de klarer seg på hjemmearenaen. Dette innebærer at så få som mulig skal innlegges på sengepost, og flere skal få arenanær behandling. Vi ønsker også å ha et stort tilfang av behandlingsmetoder, da forskjellige pasienter trenger forskjellig tilnærming. Ved å ha fokus på bred kompetanse – mener vi at vi gir pasientene flere muligheter til å få en bedring i sin helsetilstand. Ved å bruke foreldre/foresatte som viktige samarbeidspartnere – kan vi ha et ressursfokus i behandlingen – samt at vi sikrer oss at kompetansen som skal til fange barnet/ungdommen blir værende i nærmiljøet.

Organisatorisk tilknytning

BUPA, Stavanger er organisert under Psykiatrisk divisjon

Organisering med ulike seksjoner

Befolkningsgrunnlag

86 000 barn og unge. Ca. 25 % av befolkningen er under 18 år. Jærkommunene og Sandnes har en barnebefolkning på 27-28 %.  Gjesdal kommune er Norges yngste kommune, Kleppe kommune er Norges hurtigst voksende kommune og Sandnes er Norges hurtigst voksende by.

Opptaksområde

18 kommuner i Rogaland – sør for Bokna fjorden og til fylkesgrensen i Vest-Agder.

Samhandling

Samhandling med kommunale tjenester/fastleger.

Samhandling med kommunene er i en avtale som er forankret i Samhandlingsutvalget i Helse Stavanger HF. Det er laget et utvalg som har møter 2 ganger i semesteret, og der saker som har med samarbeid mellom kommuner og psykiatri blir tatt opp.

Samarbeid med fastlegene går gjennom Praksis koordinator (PKO).

Samhandling med DPS overgang BUP VOP

Egen avtale om overføring av pasienter fra barn til voksen. Dette gjelder spesielt pasienter på sengepost, med alvorlig psykisk lidelse

Samhandling med somatikk/habilitering

Eget fora for alle avdelinger i Helse Stavanger som arbeider med barn. Vi har også egne pasientforløp for barn i HABU og som har psykiske tilleggsvansker.

Satsingsområder/utviklingsområder:

  • Terapikompetanse – Kognitiv atferdsterapi, Psykodynamisk psykoterapi og Familieterapi
  • Kvalitetsindikator for Angst
  • Bruker medvirkning – Bruker informasjon – Recovery/Samvalg
  • Forskning – lage et forskningsområde i BUPA som kan være et knutepunkt for videre forskningsmidler – herunder angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumer
  • Transkulturelt senter (spesifikt tilbud til flyktninger og asylsøkere)
  • Tidlig oppdagelse Infantil Autisme
  • Samarbeid med Pediatri – fokus på tidlig fødte barn med lav fødselsvekt og spisevansker