Presentasjon av våre utvalg: 

Konferanseutvalg:

NBUP er en organisasjon med røtter tilbake til 1958 – til psykisk helsevern for barn og unge sin spede barndom. I en årrekke har organisasjonen arrangert nasjonale konferanser for fagfeltet. Konferansene på Bolkesjø var i en lang periode treffstedet for fagfeltet, både for behandlere og merkantilt ansatte. Siste konferanse der var i 2009.

Etter 2009 ble konseptet for landskonferansen endret. Konferansen skulle arrangeres hvert 2. år. Det ble innledet et tett samarbeid mellom NBUP og RBUP/RKBU. Konferanse skulle, i enda større grad enn før, formidle kunnskap om nyere utviklingen og forskning innen feltet. Fokus på klinikknær forskning skulle stå sterkt. Tradisjonen med en egen parallell sesjon for kontoransatte – Kontorforum – skulle videreføres.

Alle de 4 regionale kompetansesentrene er representert i konferansekomiteen. Komiteen som planlegger konferansen i 2014, har følgende medlemmer:

 • Nancy Moss, RBUP Sør-Øst
 • Robert Valderhaug, RKBU Midt Norge
 • Thomas Jozefiak, RKBU Midt Norge
 • Dag Nordanger, RKBU Vest
 • Hanne Lorentsen RKBU Nord
 • Tore Hågård, NBUP
 • Kirsti Waldal Wist NBUP
 • Odd Sverre Westbye, RKBU Midt Norge
 • Magne Furevik, NBUP

Et av kompetansesentrene er til en hver tid hovedsamarbeidspartner. Dette og lokalisering endres fra konferanse til konferanse. I 2010 var hovedsamarbeidspartner RBUP Øst-Sør og konferansen ble arrangert på Gardermoen. Bergen var stedet i 2012 og RKBU Vest hovedaktør blant regionsentrene.

Erfaringen fra de to landskonferansene som er arrangert, er positive. Fra komiteens side vurderes faglig innhold som godt og tekniske avvikling som vellykket. Begge konferansene hadde rundt 350 deltakere. Evalueringen fra deltakerne har gjennomgående vært positiv både når det gjelder faglig innhold og teknisk gjennomføring av konferansene.

Fra NBUP sin side vurderes samarbeidet med RKBU/RBUP som vellykket og viktig for at konferansen skal ha høy faglig kvalitet. Samarbeidet gjør at komiteen samlet har en langt større oversikt over kompetansebehov, relevant forskning og aktuelle forelesere, enn det NBUP alene ville hatt.  De regionale kompetansesentrene er tilsvarende positive til samarbeidet. For RBUP/RKBU betyr deltakelsen at man når ut til fagfeltet i hele landet.

Konferansen i 2014 er lagt til Trondheim (4-5 juni) og RKBU Midt Norge er hovedsamarbeidspartner denne gangen.

Landskonferansen 2014 har to hovedtemaer.  Det første temaet er endringene i diagnosesystemene, der noen diagnoser forsvinner, men flere kommer til. Hva reflekterer denne utviklingen og hva betyr den for vårt arbeid?

Det andre temaet er digitaliseringen av samfunnet og muligheten for å kunne «være på nett » til en hver tid. Hva innebærer denne utviklingen av utfordringer og muligheter for oss i behandlingsapparatet.

Konferansen vil presentere både samfunnsmessige perspektiver og forskning knyttet til de to temaene. (Se program og påmelding til konferansen)

Administrasjonsutvalg

Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Roy Madsen
 • Gro Anita Kåsa Poulsen
 • Anne-Stine Meltzer
 • Kirsti Jørgensen

Utvalget har hatt lederkonfransene og det løpende samarbeidet med Helsedirektoratet som hovedoppgave. I samtalene med Helsedirektoratet ble det tatt opp utfordringer for pasienter i aldersgruppen mellom BUP og DPS. Generalforsamlingen i 2014 ga tilslutning til styrets forslag om å legge lederkonferansen våren 2015 til Tromsø som en felles konferanse mellom BUP og DPS. N-BUP bidro med to styremedlemmer i arbeidsgruppen for denne konferansen, Roy Madsen og Liv Åse Dybdal.

 

Internasjonalt- sosialpolitisk utvalg:

Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Liv Åse Dybdal
 • Vigdis Aino Raad
 • Kirsti M. Jørgensen

N-BUP var representert med to styremedlemmer på Verdenskongress for IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) i Durban, 11. – 15. august 2014.

N-BUP deltok i nordisk-baltisk samarbeid gjennom styrerepresentasjon i NBO, Nordic Baltic Organisation for Proffesionals Working with Children and Adolescents, i Laulasmaa i Estonia, 17. – 19. septeber 2014 (NBO)

Det ble tatt initiativer til prosjekt fra flere baltiske land der det kunne være aktuelt at N-BUP bidro med å skaffe kontakter med norske samarbeidspartnere. Prosjektene som ble meldt var imidlertid så lite bearbeidet at det var vanskelig for styret å vurdere mulige norske samarbeidspartnere.