Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestfold (BUPA)

BUPA er en seks avdelinger i Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) i Sykehuset i Vestfold HF. Avdelingssjef er Inger Meland Buene.

Portrett-IngerMelandBueneInger Meland Buene – avdelingssjef

Buene har vært avdelingssjef for BUPA siden 2005. Hun er lege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og Master of Health Care Delivery Science fra Dartmouth College, New Hampshire. Hennes hovedfokus er på å utvikle BUPAs behandlingstilbud slik at det oppleves som helhetlig og med dokumentert god nytte for barn, ungdom, familier og samarbeidspartnere. Buene er opptatt av å skape en avdeling som tiltrekker seg de aller beste fagpersoner og hvor alle arbeider sammen mot å øker verdien av det vi gjør.

 

 

 

Portrett-TanyaRyderTanya Ryder – avdelingspsykolog og kvalitetsrådgiver

Tanya Ryder er spesialist i barne- og ungdomspsykologi og har jobbet i BUPA siden 2008. Hun har doktorgrad i psykologi og har gjennomført postdoc i pediatrisk psykologi på University of Miami School of Medicine. Ryder har jobbet som BUP poliklinikkleder i 9 år i Norge. Hennes interesseområder inkluderer ADHD, tidlig barndomsintervensjon og konsultasjon, psykologisk testing, kliniske vurderinger/diagnostikk samt forbedringsarbeid. Hun har holdt nasjonale og internasjonale presentasjoner om bl.a. gjennombruddsmetodikk knyttet til ADHD og er gjestforeleser på Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

 

 

 

Portrett-HildeTafjordHilde Tafjord – avdelingsoverlege

Hilde Tafjord, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, har vært avdelingsoverlege i BUPA siden 2012. Hun er utdannet cand.med. ved Universitetet i Bergen i 1998, og har hatt turnustjeneste ved Nordlandssykehuset, Stokmarknes og Hadsel kommune. 2000-2003 jobbet hun som fastlege i Hadsel kommune, før hun i 2003 begynte å jobbe i BUPA, samt ved voksenpsykiatrisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold og Seksjon for psykosomatikk og CL-psykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Tafjord sitter i Fagråd Barn Helse SørØst, hun er leder for regionalt utdanningsutvalg for leger i spesialisering i Nettverk Sør, og er grunnkursleder for Leger i spesialisering i BUP, kull 2015-17.  Hun er spesielt opptatt av hvordan å heve kvaliteten på utøvelsen av faget, og at brukeropplevelser bør brukes aktivt og stå sentralt i utforming av hensiktsmessig organisering av helsetjenesten.

 

Portrett Bard BuggeBård Bugge – seksjonsleder poliklinikk nordre Vestfold

Bård Bugge er psykologspesialist og har siden 2011 jobbet som seksjonsleder ved BUPA Poliklinikk Nordre Vestfold. Han har tidligere blant annet jobbet som behandler i BUP, innen barnevernsfeltet, med voldsproblematikk og som privatpraktiserende psykolog. Bugge har tilleggsutdanning innen sakkyndighet, ledelse og forbedringsarbeid. Som seksjonsleder er han spesielt engasjert i å jobbe med kontinuerlig forbedringsarbeid av BUPAs tjenester til beste for barna og deres familier.

 

 

 

Portrett-SolfridEspegrenSolfrid Espegren – seksjonsleder poliklinikk søndre Vestfold

Solfrid Espegren er utdannet barnevernspedagog Norges kommunal- og sosialhøgskole og har videreutdanning i ledelse fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.  Hun har 23 års ledererfaring og har jobbet i BUPA som leder siden 2005. Espegren jobbet 20 år i kommunal og statlig barneverntjeneste før hun begynte i BUPA. Som seksjonsleder er Espegren opptatt av å drifte en poliklinikk som gir gode, kvalitative pasientløp og fører til bedret helse hos barn og unge i Vestfold. Hun er opptatt av å utvikle poliklinikken med fokus på at det som gjøres skal skape verdi for barn, unge og deres familier.

 

 

Portrett-BeritLandeBerit Lande – seksjonsleder poliklinikk spesial

Berit Lande har jobbet i BUPA siden 2003, som seksjonsleder siden 2008. Hun studerte ved Universitetet i Oslo og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har arbeidet med rusbehandling, familieterapi og i PP-tjenesten tidligere. Lande er opptatt av at BUPA tilbyr barn og unge med komplekse og tidlige vansker, og deres omsorgsgivere, den beste utviklingsstøttende utredning og behandling, med medarbeidere som aktivt bidrar til god flyt i samarbeidet med tjenester i kommunene og innad i sykehuset.

 

 

 

Portrett-LivRistvedtLiv Ristvedt – seksjonsleder poliklinikk intensiv

Liv Ristvedt har arbeidet i Barne- og ungdomspsykiatrien siden 1986. Hun har 24 års ledererfaring. 16 av disse som seksjonsleder for Seksjon for øyeblikkelig hjelp i Vestre Viken HF. Siden mars 2015 har hun vært ansatt som seksjonsleder ved Poliklinikk Intensiv ved Sykehuset i Vestfold. Hun er utdannet spesialpedagog og har videreutdannelse i familieterapi. Innen ledelse har hun tatt programmene: Ledelse- og utvikling i sykehus, Knowledge Management, Samspill og ledelse og Endringsledelse ved DI. Liv er særlig opptatt av å utvikle tjenester som gir både kontinuitet og fleksibilitet i behandlingstilbudet.

 

 

 

Portrett-HennyBrennaHenny Brenna – seksjonsleder døgn ungdom

Henny Brenna er klinisk sosionom i familieterapi og har jobbet i BUPA siden 1998. Hun er utdannet sosionom ved Høgskolen i Trondheim på 1980-tallet, og fullførte spesialisering i familieterapi ved Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri i 1996. Brenna startet sin arbeidskarriere med oppfølgingsarbeid av hiv-positive og aidssyke på kommunalt nivå på slutten av 80-tallet. Hun har tatt spesialisering i rusomsorg og har deltatt i oppstart av en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere i regi av en privat stiftelse. Henny Brenna har 25 års erfaring fra arbeid på Døgninstitusjoner, de siste 18 årene på BUPA Døgn Ungdom. Fra 2005 har hun jobbet som seksjonsleder.

 

 

BUPA i Vestfold 

BUPA dekker 12 av Vestfolds 14 kommuner, med en barnepopulasjon på 48 379. Avdelingen har ca. 164 årsverk med et årlig budsjett på 133,5 millioner kroner.

BUPA tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kommunale instanser som arbeider innenfor psykisk helse.

De fleste som søker hjelp fra BUPA får sitt behandlingstilbud ved en av BUPAs generelle poliklinikker, nordre eller søndre Vestfold. Der det viser seg å være behov for mer intensive tiltak, søker poliklinikkene videre til BUPAs intensive poliklinikker eller til døgntjenester.

Pasienter og pårørende skal oppleve at behandlingen i BUPA er av verdi for dem. Det er pasientenes behov som legger grunnlaget for hvilket tilbud som gis.

orgkart

 

Oppdrag

BUPA skal tilby spesialisert psykisk helsehjelp til barn, unge og deres familier i Vestfold. Pasientene skal oppleve at kontakten med BUPA er av verdi for dem.

Verdier 

Profesjonell: Vi skal ha en faglig innovativ, virksom og oppdatert måte å arbeide på.

Åpen: Måten vi møter hverandre på skal være transparent, tilgjengelig og tillitvekkende.

Ivaretakende: Vi skal ha et utviklende miljø for pasienter og ansatte.

Visjon 

BUPA skal oppleves helhetlig og sammenhengende for våre pasienter, samarbeidspartnere og medarbeidere.

Kompetanse

BUPA er opptatt av hele tiden å forbedre våre tjenester og medarbeideres kompetanse, til pasientens beste. Medarbeidere får videreutdanning og internundervisning for å bedre sin kompetanse. Fokusområder siste to år:

HUBRO

Ansatte i BUPA får internundervisning på ulike tema, som nyansatte og for repetisjon. Vårt internundervisningsopplegg kalles HUBRO og er en forkortelse for Helhetlig Undervisning Basert på Rutiner og Oppdateringer. Undervisingen skal kvalitetssikre pasientbehandlingen i BUPA gjennom en systematisk undervisning for alle medarbeidere i sentrale temaer. Temaer varierer fra år til år etter behov, for eksempel selvmordsvurdering og kliniske og juridiske dilemmaer – journal, taushetsplikt og innsynsrett. Det gjennomføres alltid HUBRO for nytilsatte 1-2 ganger i året, hvor tema er kvalitet og pasientsikkerhet.

SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykose)

Utdanningen gir kompetanse på forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose / alvorlig psykisk lidelse hos ungdom. I tillegg tar BUPA del i et klinikkomfattende TIPS-prosjekt (tidlig oppdagelse og intervensjon ved psykose), et tiltak for å redusere varighet av ubehandlet psykose.

Dialektisk atferdsterapi – DBT

BUPA har fem medarbeidere som spesialiserer seg i DBT-terapi, en metode for behandling av flere psykiske lidelser der regulering av følelser står sentralt. DBT-metoden innebærer gruppeterapi med individuell oppfølging, og tilbys i hovedsak til pasienter med selvskadingsproblematikk.

Tvangstanker og tvangshandlinger – OCD

Vestfold har et OCD-team med medarbeidere fra både BUPA og voksenpsykiatrien. Målet er å sikre mennesker som sliter med tvangslidelser tilbud om tilstrekkelig utredning og virksom hjelp. Behandlingen som tilbys er kognitiv atferdsterapi med hovedvekt på eksponering og responsprevensjon (ERP).

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

BUPA har inngått forpliktende samarbeid med Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) for å sikre tidlig oppdagelse og behandling av mulige traumeopplevelser. Ni medarbeidere er allerede godkjente TF-CBT-terapeuter, og ytterligere ni er under utdanning.

Samhandling

Samhandling med kommunale tjenester/fastleger

Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus. BUPA er tilknyttet to praksiskonsulenter som arbeider i Klinikk psykisk helse og rusbehandling.

Koordineringsutvalg

Det gjennomføres årlige møter mellom BUPA og aktuelle kommuner for informasjonsutveksling, forventningsavklaring, samt å gjennomgå og eventuelt revidere aktuelle avtaler.

BUPA-seminar

I 2015 avholdes fire BUPA-seminar for og med førstelinjetjenesten med tema ADHD, spiseforstyrrelser, angst og depresjon og sped- og småbarn. Seminarene skal belyse ”hva gjør BUPA, hva gjør kommunen, hva er klokt og hva virker” på de viktigste diagnostiske områdene rundt barn og unge. Både BUPA og kommunen(e) som har fremlegg lar sine beste medarbeidere dele fagkunnskap og praktisk kunnskap om de utfordringene som belyses.

Samhandling med DPS overgang BUP VOP

BUPA følger prosedyre for videreføring av behandling mellom ulike seksjoner i klinikken. Denne gjelder også for overføring fra BUPA til VOP, der det beskrives etablering av kontakt og behandlingsansvar i overføringsperioden.

I klinikken er det også etablert avdelingsovergripende fora som har til hensikt å sørge for samhandling og enhetlig praksis der det er hensiktsmessig. Eksempler på slike fora er journalansvarligmøter, fagråd og møter for avdelingsoverleger og –psykologer.

Det er også et klinikkomfattende samarbeid knyttet til faste rotasjonsordninger for leger i spesialisering.

Samhandling med somatikk/habilitering

BUPA har en barnepsykiater i 100 % stilling ved pediatrisk seksjon. Denne stillingen skal fungere som et bindeledd mellom barneavdelingen og BUPA.

I tillegg har vi faste samarbeidsarenaer i forbindelse med behandling av alvorlig spiseforstyrrelse, og ved behov ved psykosomatiske tilstander.

Satsingsområder/utviklingsområder

Utredning og behandling av spiseforstyrrelser

De siste årene har det vært gjort et stort arbeid i å forbedre tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser. Vi har fått et større behandlingsmiljø, noe som har gitt robusthet. Arbeidet har ført til et bedret kvalitativt tilbud, bedre samhandling med våre samarbeidspartnere, og det er utarbeidet en retningslinje for utredning og behandling av spiseforstyrrelser i BUPA. Utredning og behandling av spiseforstyrrelser vil fortsette å være et hovedfokusområde fremover. Neste skritt er å revidere og bedre implementere retningslinjen.

Utredning og behandling ved spørsmål om ADHD

Utredning og behandling ved spørsmål om ADHD følger ”Behandlingslinje for ADHD – barn og unge”. Da dette er et område med forbedringspotensial har BUPA valgt å igangsette et kvalitetsforbedringsprosjekt med tanke på utredning, behandling og oppfølging av ADHD og det er engasjert en overlege/forsker som arbeider med dette på fulltid. Vi ønsker aktivt å bruke erfaringer fra pasienter og pårørende i utviklingen av et forbedret tilbud. Prosjektet ser også på hvordan å implementere PROMs (Patient Related Outcome Measures).