Målsetning Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: økt brukermedvirkning og brukertilfredshet sammenhengende og koordinerte pasientforløp unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i ...

BUP håndboka

Håndboka er nå lansert: Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak ...

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) «Utdanning for velferd – Samspill i praksis» ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå. ...

IACAPAP i Praha 2018

IACAPAP inviterer til den 23. verdenskongressen i Praha fra 23. til 27. juli 2018. Les mer på nettsiden:   ...